Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz. (temei legal: pct. 108 alin. 1 din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare)

Cadru legal aplicabil

Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.

(temei legal: pct. 108 alin. 2 din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare)

Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului. (temei legal: pct. 108 alin. 3 din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare)

Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică şi condiţiile de utilizare a acestora. (temei legal: pct. 110 alin. 1 şi 2 din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare)

O modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă îndelungată, poate fi justificată revizuirea duratei de amortizare. (temei legal: pct. 110 alin. 4 din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare)

Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială. Firmele amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare:

 • amortizarea liniară realizată prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora;
 • amortizarea degresivă, care constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avută în vedere legislaţia în vigoare;
 • amortizarea accelerată, care constă în includerea, în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a imobilizării. Amortizările anuale pentru exerciţiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi. Deoarece amortizarea calculată trebuie să fie corelată cu modul de utilizare a activului şi, întrucât în cazuri rare o imobilizare corporală se consumă în primul an în procent de până la 50%, rezultă că metoda de amortizare accelerată este mai puţin utilizată în scopuri contabile;
 • amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizării justifică utilizarea unei asemenea metode de amortizare.

Metoda de amortizare folosită de firmă şi stabilită prin politicile de contabilitate adoptate la nivel intern:

 • trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se aşteptă să fie consumate de entitate.
 • se aplică de o manieră consecventă pentru toate activele de aceeaşi natură şi având condiţii de utilizare identice, în funcţie de politica contabilă adoptată.
 • se poate modifica doar atunci când aceasta este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale.

(temei legal: pct. 112 din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare)

Monografia contabilă a înregistrărilor

Se înregistrează valoarea lucrărilor-serviciilor realizate de terţi:

231 Imobilizări corporale în curs de execuţie / analitic Contrucţia X = %404 Furnizori de imobilizări / analitic Contrucţia X4426 TVA deductibilă

Documente care stau la baza acestei înregistrări contabile: contracte, facturi, situaţii de lucrări, devize, procese verbale de recepţie, după caz.

Se înregistrează valoarea lucrărilor-serviciilor realizate de la nivel de societate, cu personalul din dotare:

Clasa 6 Conturi de cheltuieli / analitic Contrucţia X = %401 Furnizori / analitic Contrucţia X4426 TVA deductibilă

Documente care stau la baza acestei înregistrări contabile: facturi, bonuri fiscale, deconturi justificative de cheltuieli, situaţii de lucrări efectuate de propriul personal, devize întocmite de propriul personal, după caz.

Se înregistrează valoarea consumului de materiale:

Clasa 6 Conturi de cheltuieli / analitic Contrucţia X = 30X Stocuri de materii prime şi materiale / analitic Contrucţia X

Documente care stau la baza acestei înregistrări contabile: bonuri de consum materiale, deconturi justificative de cheltuieli, situaţii de lucrări efectuate de propriul personal, devize întocmite de propriul personal, după caz.

Se înregistrează valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie, neterminate (lunar):

231 Imobilizări corporale în curs de execuţie / analitic Contrucţia X = 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale

Corelaţia de verificare la sfârşitul lunii:

rulaj debitor curent (Clasa 6 Conturi de cheltuieli / analitic Contrucţia X) = rulaj creditor curent (722 Venituri din producţia de imobilizări corporale)

Documente care stau la baza acestei înregistrări contabile: notă contabilă însoţită de un proces verbal care atestă efectuare cheltuielilor .

Se înregistrează valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate, date în folosinţă sau puse în funcţiune (recepţia construcţiei, la final):

212 Construcţii = 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie / analitic Contrucţia X

Documente care stau la baza acestei înregistrări contabile: notă contabilă însoţită de un procesul verbal de punere în funcţiune a construcţiei .

Se înregistrează valoarea amortizării lunare a clădirii:

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2812 Amortizarea construcţiilor

Documente care stau la baza acestei înregistrări contabile: fişa mijlocului fix, plan de amoritzare, note de calcul.

Notă: Amortizarea imobilizărilor corporale se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor, începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică şi condiţiile de utilizare a acestora.

Operaţiuni adiacente înregistrării în contabilitate a construcţiei

 • se alocă număr de inventar, în registru numerelor de invetar (a se vedea modelul prezentat în OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, modificat cu modificările şi completările ulterioare).
 • se întocmeşte şi se actualizează lunar, fişa mijlocului fix (a se vedea modelul prezentat în OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, modificat cu modificările şi completările ulterioare). Această fişă a mijlocului fix va constitui documentul ce va sta la baza înregistrării în contabilitate a amortizării clădirii.

Temeiul legal

 • Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, modificat cu modificările şi completările ulterioare;;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here