În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizări corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate de acestea, precum şi achiziţionarea sau construcţia ulterioară de active noi sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative. Astfel, deprecierea activelor se evidenţiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază pe seama veniturilor conform contabilităţii de angajamente, în momentul stabilirii acestuia. (temei legal: pct. 116  din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare)

Compensaţiile cuprind:

a) sume plătite/de plătit de către companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;

b) sume acordate de guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.

Dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază pe seama veniturilor conform contabilităţii de angajamente, în momentul stabilirii acestuia.

Manopera contabilă

Înregistrarea despăgubirilor de încasat de la societăţile de asigurări sau de la terţe părţi, conform contractelor încheiate

461. Debitori diverşi

=

758. Alte venituri din exploatare

Încasarea despăgubirilor de la societăţile de asigurări sau de la terţe părţi, conform contractelor încheiate

%

=

461. Debitori diverşi
531 Casa în lei
512 Conturi curente la bănci

Documente care stau la baza acestei înregistrări contabile: documentele care atestă încasarea despăgubirilor de la societăţilor de asigurări, contracte, facturi, chitanţe, extrase de cont.

Temeiul legal

– Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;

– OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, modificat cu modificările şi completările ulterioare;

– OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here