Dividendele reprezintă acea parte din profit ce se plăteşte fiecărui acţionar/asociat proporţional cotei de participare la capitalul social vărsat sau în raport cu alte criterii prevăzute în actul constitutiv al societăţii, pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor. Problematica dividendelor este reglementată prin Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cadru legal aplicabil

Contabilitatea decontărilor între entităţile din cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, cuprinde operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entităţii debitoare, cât şi a celei creditoare, precum şi decontările între acţionari/asociaţi şi entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acţionarii/asociaţii şi, de asemenea, conturile coparticipanţilor referitoare la operaţiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participaţie. (temei legal: pct. 203  din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare).

Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după data bilanţului, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii. Cota-parte din profit ce se plăteşte, potrivit legii, fiecărui asociat constituie dividend. (temei legal: pct. 204  din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare)

Manopera contabilă aplicabilă în cazul dividendelor de plată

Înregistrarea dividendelor datorate acţionarilor din profitul realizat în exerciţiile financiare precedente, în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor

 117. Rezultatul reportat

=

457. Dividende de plată

Înregistrarea dividendelor achitate acţionarilor

 457. Dividende de plată

=

%531 Casa în lei512 Conturi curente la bănci

Înregistrarea impozitului pe dividende, reţinut acţionarilor şi datorat bugetului de stat

 457. Dividende de plată

=

446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

Înregistrarea sumelor prescrise reprezentând dividendele datorate acţionarilor, potrivit prevederilor legale

 457. Dividende de plată

=

758. Alte venituri din exploatare

Documente care stau la baza acestei înregistrări contabile: hotărârea adunării generale a acţionarilor, contractul de constituire al societăţii, note de calcul, chitanţe, extrase de cont.

Temeiul legal

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here