În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 988 din 13 decembrie 2017 (M.Of. nr. 988/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 126/2017, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA
Ordinul nr. 126/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinara a unitatilor ce desfasoara activitati în domeniul hranei pentru animale si a mijloacelor de transport al hranei pentru animale si pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea literei B din anexa nr. 6 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

Ordinul nr. 396/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 396/2017 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plata de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare

Norma nr. 26/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Norma nr. 26/2017 pentru modificarea si completarea Normei nr. 18/2009 privind operatiunile de încasari si plati efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobata prin Hotarârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2009

Decizie nr. 9/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 9/2017 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de catre Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta vizând “interpretarea art. 34 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, art. 7 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, respectiv daca aceste prevederi legale instituie sau nu o procedura prealabila sesizarii instantelor din cadrul jurisdictiei muncii cu actiuni având ca obiect obligarea angajatorilor la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de munca sau acte aditionale la acestea din urma

Rectificarea din 13.12.2017, Monitorul Oficial
Rectificarea privind Decretul nr. 1.114/2017, din 13.12.2017

Rectificarea din 13.12.2017, Monitorul Oficial
Rectificarea privind Decretul nr. 1.115/2017, din 13.12.2017

Rectificarea din 13.12.2017, Monitorul Oficial
Rectificarea privind Decretul nr. 1.116/2017, din 13.12.2017

Rectificarea din 13.12.2017, Monitorul Oficial
Rectificarea privind Decretul nr. 1.117/2017, din 13.12.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 989 din 13 decembrie 2017 (M.Of. nr. 989/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 98/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 98/2017 privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

Decizie nr. 576/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 576/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 13 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice

Decizie nr. 596/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 596/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila si ale art. 519 din Codul de procedura civila

Decizie nr. 656/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 656/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 308 alin. (1) raportat la art. 289 din Codul penal

Ordinul nr. 1433/2017, Ministerul Mediului
Ordinul nr. 1433/2017 privind modificarea si completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentatiilor si eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul si filmatul în scop comercial, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 3.836/2012

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 990 din 13 decembrie 2017 (M.Of. nr. 990/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 91/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 91/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea pietelor de capital si integrarea financiara într-un mediu aflat în schimbare – COM (2017)542

Hotarâre nr. 92/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 92/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea fraudelor si a falsificarii mijloacelor de plata, altele decât numerarul, si de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului – COM (2017)489

Hotarâre nr. 93/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 93/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migratia – COM (2017)558

Hotarâre nr. 94/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 94/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European: În continuarea planului de actiune privind TVA – Catre un spatiu unic pentru TVA în UE – Momentul actiunii – COM (2017)566

Hotarâre nr. 95/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 95/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

Hotarâre nr. 96/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 96/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudentiala la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de înfiintare a unui Comitet european pentru risc sistemic – COM (2017)538

Hotarâre nr. 97/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 97/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveste armonizarea si simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adaugata si introducerea sistemului definitiv de impozitare a comertului dintre statele membre – COM (2017)569

Ordinul nr. 1519/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1519/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în 2 unitati administrativ-teritoriale din judetul Hunedoara

Ordinul nr. 6711/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 6711/2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societatii “CLUJ INNOVATION PARK” – S.A.

Ordinul nr. 1229/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS
Ordinul nr. 1229/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatica din asigurarile de sanatate

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here