În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 892 din 9 decembrie 2014 (M.Of. nr. 892/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 500/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 501/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. c) şi art. 200 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 503/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 656 alin. (3) şi art. 665 alin. (4) teza a treia şi alin. (6) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 10 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1061/2014 privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi/sau a adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Jiu şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 893 din 9 decembrie 2014 (M.Of. nr. 893/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 58/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;
 • Hotărârea nr. 1081/2014 privind scoaterea unei părţi dintr-un imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi aflat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, şi pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;
 • Ordinul nr. 142/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 894 din 9 decembrie 2014 (M.Of. nr. 894/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 158/2014 pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009;
 • Protocolul privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009;
 • Decretul nr. 822/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009;
 • Decretul nr. 830/2014 privind conferirea unor decoraţii.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1082/2014 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare a unor imobile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, respectiv a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului;
 • Hotărârea nr. 1083/2014 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public;
 • Hotărârea nr. 1084/2014 privind schimbarea denumirii Muzeului de Istorie Galaţi în Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 956/2014, din 09.12.2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 895 din 9 decembrie 2014 (M.Of. nr. 895/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1086/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier;
 • Hotărârea nr. 1087/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, modificarea caracteristicilor şi transmiterea imobilului, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei;
 • Hotărârea nr. 1088/2014 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1551/573/1244/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi;
 • Ordinul MT nr. 1606/2014 privind desemnarea furnizorilor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice în Regiunea de Informare a Zborurilor Bucureşti şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.489/2006 pentru desemnarea Regiei Autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian“ – ROMATSA ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice;
 • Ordinul MJ nr. 4190/2014 privind stabilirea criteriului de înălţime pentru ocuparea unor posturi vacante din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 820/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here