În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 874 din 2 decembrie 2014 (M.Of. nr. 874/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1035/2014 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii Comerciale “Oil Terminal” – S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Oil Terminal” – S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMFPSPV nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;
 • Ordinul MEN nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 875 din 2 decembrie 2014 (M.Of. nr. 875/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1034/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Naţională de Meteorologie a unui imobil aflat în domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 1036/2014 privind transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României;
 • Hotărârea nr. 1037/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa;
 • Hotărârea nr. 1038/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale;
 • Hotărârea nr. 1055/2014 privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, precum şi modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 982/2014 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management;
 • Hotărârea nr. 1059/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014;
 • Hotărârea nr. 1063/2014 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 1628/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014;
 • Ordinul MDRAP nr. 2206/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 41/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate aniversării a 130 de ani de la prima lege de construire a unei catedrale naţionale.

ACTE ALE COLEGIULUI NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here