În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 864 din 31 octombrie 2016 (M.Of. nr. 864/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 134/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice COM (2016) 479 final;
 • Hotărârea nr. 135/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente şi a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice COM (2016) 482 final;
 • Hotărârea nr. 136/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane şi gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eşantioane COM (2016) 551 final;
 • Hotărârea nr. 137/2016 privind pachetul legislativ format din: Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.062/94 al Consiliului – COM (2016) 528 final; Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.365/75 al Consiliului – COM (2016) 531 final; Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înfiinţare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 337/75 – COM (2016) 532 final;
 • Hotărârea nr. 138/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 în ceea ce priveşte schimbul de informaţii, sistemul de alertă timpurie şi procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanţe psihoactive – COM (2016) 547 final;
 • Hotărârea nr. 139/2016 privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural – COM (2016) 543 final;
 • Hotărârea nr. 140/2016 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate şi pace – COM (2016) 447 final;
 • Hotărârea nr. 141/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei ţări terţe sau a unui apatrid în situaţie neregulamentară şi privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare) COM (2016) 272 final;
 • Hotărârea nr. 142/2016 privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270 final.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 496/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România;
 • Decizia nr. 504/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MCSI nr. 318/2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent operaţiunii „Proiecte retrospective POS CCE – axa prioritară III – Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”;
 • Ordinul nr. 1082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 865 din 31 octombrie 2016 (M.Of. nr. 865/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 426/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1150/160/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 108/368/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 866 din 31 octombrie 2016 (M.Of. nr. 866/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 533/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
 • Decizia nr. 534/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1212/889/2016 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 68/2016 privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2017 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de bonus;
 • Ordinul nr. 69/2016 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă;
 • Ordinul nr. 75/2016 privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Re
  glementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 867 din 31 octombrie 2016 (M.Of. nr. 867/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 115/2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor;
 • Hotărârea nr. 116/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Uniunea pieţelor de capital – Accelerarea reformelor COM (2016) 601;
 • Hotărârea nr. 117/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii – Consolidarea investiţiilor europene pentru locuri de muncă şi creştere economică: către a doua etapă a Fondului european pentru investiţii strategice şi un nou plan european de investiţii externe COM(2016)581;
 • Hotărârea nr. 118/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu – Creşterea nivelului de securitate într-o lume a mobilităţii: îmbunătăţirea schimbului de informaţii în cadrul combaterii terorismului şi consolidarea frontierelor externe COM (2016) 602.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 954/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016;
 • Ordinul ANCPI nr. 1380/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.094/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Decizia cu privire la Cererea nr. 50.042/07 introdusă de Ion Hogoiu şi alţii împotriva României şi alte 5 cereri (a se vedea lista anexată) din 28.01.2016.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.636/2014, din 31.10.2016;
 • Rectificarea privind Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.569/2014, din 31.10.2016;
 • Rectificarea privind Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.191/2015, din 31.10.2016;
 • Rectificarea privind Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.200/2015, din 31.10.2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 868 din 31 octombrie 2016 (M.Of. nr. 868/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1055/2076/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
 • Ordinul ANAF nr. 2809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 • Hotărârea nr. 10/2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 2035/2016 privind sancţionarea Societăţii MED LIFE BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 869 din 31 octombrie 2016 (M.Of. nr. 869/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”;
 • Hotărârea nr. 799/2016 pentru stabilirea contribuţiei financiare a României în anul 2016 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA);
 • Hotărârea nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1184/1180/2016 pentru modificarea art. 2 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 870 din 31 octombrie 2016 (M.Of. nr. 870/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1241/168/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor – RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here