În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 808 din 6 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 808/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 960/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 961/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • Hotărârea nr. 962/2014 privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne;
 • Hotărârea nr. 964/2014 privind modificarea datelor de identificare a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii;
 • Hotărârea nr. 972/2014 privind recunoaşterea “Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România” ca fiind de utilitate publică;
 • Hotărârea nr. 973/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 • Hotărârea nr. 974/2014 privind desfiinţarea Spitalului Comunal Gurahonţ, judeţul Arad.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 590/1465/1567/2014 al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Hidroelectrica Serv” – S.A.;
 • Ordinul nr. 1296/2014 al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI;
 • Ordinul nr. 1605/2014 al viceprim-mistrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor şi controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor;
 • Ordinul nr. 2030/2014 viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea desemnării Societăţii Comerciale LABORATORUL CENTRAL – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 809 din 6 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 809/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 956/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Timişoara Lugoj”;
 • Hotărârea nr. 963/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Ro-NET – construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1140/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea lit. h) a art. 125 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare privind anexa nr. 2 la Decretul nr. 37/2000.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 810 din 6 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 810/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 970/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • Hotărârea nr. 971/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval Mangalia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • Hotărârea nr. 975/2014 privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 • Hotărârea nr. 982/2014 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management;
 • Hotărârea nr. 983/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 940/2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;
 • Hotărârea nr. 984/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 811 din 6 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 811/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015;
 • Hotărârea nr. 976/2014 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite;
 • Hotărârea nr. 986/2014 privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a punctului vamal Lunga – România şi Nakovo – Republica Serbia;
 • Hotărârea nr. 987/2014 privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a punctului vamal Vălcani – România şi Vrbica – Republica Serbia;
 • Hotărârea nr. 988/2014 privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a punctului vamal Foeni – România şi Jasa Tomic – Republica Serbia şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Hotărârea nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 4854/2014 al ministrului educaţiei privind aprobarea Metodologiei de transfer al personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic în anul 2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 812 din 6 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 812/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Hotărârea nr. 51/2014 privind cererile de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulate de Diana Fanea, Dragoş Nicolae Şaramet, Irina Nedelcu, Antonio Alexandru Voinescu, Daniel Ionuţ Bogdan, Amandi-Bianka Budai, Cezar Cernea, Octavian Andre Antony şi de Kiss Iosif Karoly;
 • Hotărârea nr. 53/2014 privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de Ştefan Stan;
 • Hotărârea nr. 54/2014 privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de Partidul Solidarităţii Democratice pentru Şanse Egale şi pentru o Societate mai bună, Asociaţia pentru Cinstirea Memoriei Eroilor, Fundaţia Speranţa în Democraţie Pace şi Sănătatea Lumii (Fundaţia Speranţa) şi de Federaţia Civică Solidaritatea Democratică, împreună cu membrii fondatori;
 • Hotărârea nr. 55/2014 privind cererile de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulate de Raul-Alex Terme, Geanina Stefany Florentina Iova, Costel Petre, Iulia Colici, Diana Gloria Salaoru, Ioan Marcu, Cornel Cernoschi, Eugeniu Dragoş Petria şi Viorel M. Iacobescu.

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRALE

 • Hotărârea nr. 5/2014 privind interpretarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here