În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 770 din 3 octombrie 2016 (M.Of. nr. 770/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1087/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în cinci unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin;
 • Ordinul ANCPI nr. 1144/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba;
 • Ordinul ANCPI nr. 1145/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea;
 • Ordinul ANCPI nr. 1146/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova;
 • Ordinul ANCPI nr. 1147/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Marca din judeţul Sălaj;
 • Ordinul ANCPI nr. 1156/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu;
 • Ordinul ANCPI nr. 1157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău;
 • Ordinul ANCPI nr. 1158/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş;
 • Ordinul ANCPI nr. 1159/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui;
 • Ordinul ANCPI nr. 1174/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi;
 • Ordinul ANCPI nr. 1175/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş;
 • Ordinul MMAP nr. 1183/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 771 din 3 octombrie 2016 (M.Of. nr. 771/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 80/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanţii puternice COM (2016) 117;
 • Hotărârea nr. 81/2016 privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270;
 • Hotărârea nr. 82/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Vieţi demne: de la dependenţa de ajutor la autonomie – Strămutarea forţată şi dezvoltarea COM (2016) 234;
 • Hotărârea nr. 83/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Azil a Uniunii
  Europene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271;
 • Hotărârea nr. 84/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378;
 • Hotărârea nr. 85/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu – Cadrul comun privind contracararea ameninţărilor hibride – Un răspuns al Uniunii Europene JOIN (2016) 18.

DECRETE

 • Decretul nr. 822/2016 privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 707/2016 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016;
 • Hotărârea nr. 711/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii;
 • Hotărârea nr. 712/2016 pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la Bucureşti la 24 mai 2016;
 • Acordul de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii din 24.05.2016.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1143/649/2296/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi;
 • Ordinul MMAP nr. 1214/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac şi ROSPA0053 Lacul Bugeac şi ale ariilor naturale protejate de interes naţional 2.365 Pădurea Esechioi şi IV.28 Lacul Bugeac;
 • Ordinul MAE nr. 1704/2016 privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 septembrie 2016 şi la Chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010;
 • Ordinul MECS nr. 5034/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului naţional „Şcoala altfel”.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 81/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014;
 • Hotărârea nr. 82/2016 pentru delegarea competenţei urmăririi şi controlului activităţilor desfăşurate de angajaţii departamentelor/compartimentelor care se află în subordinea funcţională a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, precum şi a evaluării activităţii şi performanţelor acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 772 din 3 octombrie 2016 (M.Of. n
r. 772/2016
) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 169/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
 • Decretul nr. 821/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 705/2016 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, precum şi a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 2336/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 49/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here