În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 754 din 28 septembrie 2016 (M.Of. nr. 754/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 467/2016 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1, 2, 3 şi 4 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, precum şi a hotărârii în ansamblul său.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1070/683/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu;
 • Ordinul nr. 3262/C/2236/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare;
 • Ordinul MECS nr. 5087/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ;
 • Ordinul MECS nr. 5223/2016 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016-2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 755 din 28 septembrie 2016 (M.Of. nr. 755/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1480/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni şi 2.360 Pădurea Hagieni;
 • Ordinul MDRAP nr. 2484/2016 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii ARTEMIS REAL ESTATE – S.R.L.;
 • Ordinul ANCPI nr. 1128/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Constanţa, Maramureş şi Tulcea;
 • Ordinul ANCPI nr. 1127/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Regulamentul nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 756 din 28 septembrie 2016 (M.Of. nr. 756/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 120/2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară COM (2016) 418 final.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 673/2016 privind modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi scoaterea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANRM nr. 29/2016 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului industrial şi de construcţii din perimetrul Botuş-Fundu Moldovei, judeţul Suceava;
 • Ordinul MMAP nr. 1004/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna;
 • Ordinul ANCPI nr. 1121/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj;
 • Ordinul ANCPI nr. 1136/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Brăila şi Ilfov;
 • Ordinul ANCPI nr. 1139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea;
 • Ordinul ANCPI nr. 1140/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău.

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 • Decizia nr. 95/2016 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 28 iulie 2016 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte, şi Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 757 din 28 septembrie 2016 (M.Of. nr. 757/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 389/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 146/2016 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ordinul MECMA nr. 1026/2016 al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii – TIMM 2016;
 • Ordinul MT nr. 1120/2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.394(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015;
 • Ordinul ANCPI nr. 1142/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov;
 • Ordinul MMAP nr. 1662/2016 privind aprobarea derogării pentru specia Ursus arctos;
 • Ordinul MFP nr. 2301/2016 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 26 mai 2028, în sumă de maximum 1 miliard euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul nr. 731/2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii RSL LEASING IFN – S.A.;
 • Ordinul nr. 732/2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii GENERAL MAX LEASING IFN – S.A.;
 • Ordinul nr. 733/2016 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FORZA ROSSA FINANCIAL SERVICES IFN – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 758 din 28 septembrie 2016 (M.Of. nr. 758/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere – S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 148/2016 al ministrului afacerilor interne privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului de coordonare a procesului de pregătire a Ministerului Afacerilor Interne pentru exercitarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene;
 • Ordinul ANCPI nr. 1125/2016 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberării și a plății onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, în derulare Programului național de cadastru și carte funciară;
 • Ordinul nr. 1134/2016 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here