În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 739 din 1 octombrie 2015 (M.Of. nr. 739/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 798/2015 privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române;
 • Hotărârea nr. 803/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranşe aferente anului 2016;
 • Hotărârea nr. 804/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Institutul Regional de Oncologie Timişoara”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5086/2015 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2015-2016;
 • Ordinul MECS nr. 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate;
 • Ordinul MECS nr. 5286/2015 privind aprobarea Planului de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică şi a normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică;
 • Ordinul MECS nr. 5287/2015 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.802/2014.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 149/2015 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 740 din 1 octombrie 2015 (M.Of. nr. 740/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 75/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 802/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015;
 • Hotărârea nr. 811/2015 privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 122/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011;
 • Ordinul MFP nr. 1204/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2015.

REPUBLICĂRI

 • Legea nr. 248/2015 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (republicare).

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here