Monitorul Oficial (Partea I) nr. 706 din 18 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 706/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 301/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
Decretul nr. 884/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
Legea nr. 302/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN;
Decretul nr. 885/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 362/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 şi art. 129 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură penală;
Decizia nr. 406/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 878/2013 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 251/2013 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri;
Ordinul nr. 252/2013 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri;
Ordinul nr. 361/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii;
Ordinul nr. 362/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii;
Ordinul nr. 2847/C/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri;
Ordinul nr. 2848/C/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri;
Ordinul nr. 3358/1854/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti.
ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
Circulara nr. 34/2013 privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie dedicat aniversării a 200 de ani de la înfiinţarea, la Iaşi, a Şcolii de inginerie de către Gheorghe Asachi (astăzi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“).
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 707 din 18 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 707/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 887/2013 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
Decretul nr. 888/2013 privind conferirea Medaliei Meritul pentru Învăţământ clasa a III-a.
ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“;
Hotărârea nr. 877/2013 pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004;
Hotărârea nr. 879/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine;
Hotărârea nr. 881/2013 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Ilfov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 154/2013 privind stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului „Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României“.
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Ordinul nr. 79/2013 pentru aprobarea Convenţiei-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale.
Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here