În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 649 din 27 august 2015 (M.Of. nr. 649/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 685/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 315/2395/978/2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistenţă tehnică” a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;
 • Ordinul nr. 800/944/1504/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti – S.A. – filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A.;
 • Ordinul MFP nr. 939/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
 • Ordinul MFP nr. 961/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015;
 • Ordinul nr. 990/1809/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;
 • Ordinul nr. 1032/564/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015;
 • Ordinul MECS nr. 4572/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” – Constanţa şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” – Tulcea, aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 13/2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 650 din 27 august 2015 (M.Of. nr. 650/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 663/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015;
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare din 04.05.2015;
 • Hotărârea nr. 686/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015;
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu din 04.05.2015;
 • Hotărârea nr. 688/2015 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia, aferentă anului 2016.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul SPP nr. 27/2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază;
 • Ordinul SPP nr. 28/2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază;
 • Ordinul CoNAS nr. 172/2015 privind selecţia experţilor în domeniul de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor;
 • Ordinul MFE nr. 2517/2015 pentru modificarea schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari”, aferentă axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniului major de intervenţie 1.1 “Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor”, operaţiunea 1.1.1 “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.056/2014;
 • Ordinul MC nr. 2562/2015 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a Amfiteatrului roman, Str. Independenţei nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi;
 • Ordinul MECS nr. 4716/2015 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 636/2015 din 27.08.2015;
 • Rectificarea privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 din 27.08.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 651 din 27 august 2015 (M.Of. nr. 651/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 696/2015 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “HOREA” al Judeţului Mureş;
 • Decretul nr. 697/2015 privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “OLTENIA” al Judeţului Dolj.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile;
 • Ordonanţa nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
 • Ordonanţa nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;
 • Ordonanţa nr. 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare;
 • Ordonanţa nr. 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte;
 • Ordonanţa nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora;
 • Hotărârea nr. 682/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;
 • Hotărârea nr. 687/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale, semnat la Doha la 3 mai 2015;
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale din 03.05.2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 1891/2015 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare şi fenomenelor de fitotoxicitate la plante şi produse vegetale;
 • Ordinul MADR nr. 1898/2015 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Fitosanitare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here