În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 618 din 14 august 2015 (M.Of. nr. 618/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 500/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 501/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;
 • Decizia nr. 508/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 84/2015 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008;
 • Ordinul MT nr. 924/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC;
 • Ordinul nr. 1101/1541/923/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 619 din 14 august 2015 (M.Of. nr. 619/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020;
 • Hotărârea nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Hotărârea privind cauza Colac împotriva României din 10 februarie 2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 620 din 14 august 2015 (M.Of. nr. 620/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 524/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, raportate la sintagma “la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
 • Decizia nr. 532/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia nr. 554/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (2) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 555/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (10) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma “fără participarea procurorului şi a inculpatului”;
 • Decizia nr. 558/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 981/2015 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015;
 • Ordinul MADR nr. 1803/2015 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1795/2015 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1796/2015 privind sancţionarea Societăţii EWO INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii.

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 • Decizia nr. 82/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii din 3 august 2015 privind cererea de lămurire a întinderii şi aplicării dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM şi UNART şi a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică – ambiental/lucrativ şi retransmitere prin cablu.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 621 din 14 august 2015 (M.Of. nr. 621/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 451/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
 • Decizia nr. 494/2015 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 502/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;
 • Ordinul MECS nr. 4456/2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic;
 • Ordinul MC nr. 2579/2015 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a corpurilor C1, C2, C3, C4-parţial, componente ale obiectivului monument istoric “Casă” situat în str. Matei Basarab nr. 59, sectorul 3, Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-18088;
 • Ordinul MFP nr. 945/2015 privind stabilirea fondului de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente lunilor august-decembrie 2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 135/2015 pentru modificarea Regulamentului privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here