În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 609 din 12 august 2015 (M.Of. nr. 609/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 393/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi (6) din Codul penal în interpretarea dată prin Decizia nr. 12 din 2 iunie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală;
 • Decizia nr. 425/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 464/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 478/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice;
 • Decizia nr. 480/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 4446/2015 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 610 din 12 august 2015 (M.Of. nr. 610/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 420/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 şi art. 2712 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Decizia nr. 457/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 197 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 468/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29622 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Decizia nr. 504/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2962 şi ale art. 29621 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Decizia nr. 523/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 87/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 611 din 12 august 2015 (M.Of. nr. 611/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea Guvernului nr. 631/2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României“ din subordinea Băncii Naţionale a României.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 476/922/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti.

REPUBLICĂRI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 612 din 12 august 2015 (M.Of. nr. 612/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 392/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 alin. (1) teza întâi prin raportare la dispoziţiile art. 194 lit. e) tezele întâi şi a cincea din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 412/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3), (4) şi (6) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 519/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (4), art. 264, art. 304-307, art. 413 alin. (1), art. 478 alin. (2), art. 479 alin. (2), art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 555/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Mureş, Vrancea, Călăraşi, Tulcea şi Dolj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here