În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 605 din 12 august 2015 (M.Of. nr. 605/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 475/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
 • Decizia nr. 490/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la Legea nr. 63/2011, precum şi ale Legii nr. 63/2011 în ansamblu;
 • Decizia nr. 493/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 499/2015 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Senatului nr. 42/2015 privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova Dan-Coman.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 626/2015 pentru aprobarea strategiei de privatizare a unei cote din participaţia deţinută de statul român la Societatea “Rompetrol Rafinare” – S.A. Constanţa.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 4074/2015 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2015.

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 • Decizia nr. 81/2015 privind desemnarea organismelor de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi – ARAIEX, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi CREDIDAM şi Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART drept colectori ai remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, în limita repertoriilor gestionate.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 582/2015 din 11.08.2015;
 • Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015, din 11.08.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 606 din 12 august 2015 (M.Of. nr. 606/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 427/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (4), art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 473/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 86 şi pct. 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Decizia nr. 474/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I, V şi X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România;
 • Decizia nr. 487/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decizia nr. 495/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 4408/2015 privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Adventistă “Matca” din localitatea Matca de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Adventistă “Matca” din localitatea Matca.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 10/2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 607 din 12 august 2015 (M.Of. nr. 607/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 430/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (5) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 433/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
 • Decizia nr. 481/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
 • Decizia nr. 511/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a sintagmei “şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi”, cuprinsă în art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 89/2015 pentru modificarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.352/2006;
 • Ordinul MADR nr. 1791/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, şi a Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 608 din 12 august 2015 (M.Of. nr. 608/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 491/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5491 alin. (2), (3) şi (5) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 505/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
 • Decizia nr. 512/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 515/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. a) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 648/81/10.250/221/M.47/2.297/C/470/536/2015 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here