În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 600 din 10 august 2015 (M.Of. nr. 600/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 525/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 534/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal;
 • Decizia nr. 537/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul IGSU nr. 159/2015 pentru aprobarea Procedurii de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 601 din 10 august 2015 (M.Of. nr. 601/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 415/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b din Legea nr. 63/2011, precum şi ale Legii nr. 63/2011 în ansamblu;
 • Decizia nr. 426/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 249 alin. (1), a sintagmei “Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului” cuprinsă în art. 286 alin. (1)-(3), precum şi ale art. 286 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Decizia nr. 432/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) şi (8) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 444/2015 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5491 din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 452/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 86/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordinul MECS nr. 4621/2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 602 din 10 august 2015 (M.Of. nr. 602/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 479/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
 • Decizia nr. 482/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, raportate la sintagma “la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 615/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MC nr. 2567/2015 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument, grupa valorică B, a Casei Gheorghe Ţiţeica, Str. Paltinului nr. 7, oraşul Buşteni, judeţul Prahova.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 603 din 10 august 2015 (M.Of. nr. 603/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 484/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1713/1991/2015 privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului Vamal Comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 604 din 10 august 2015 (M.Of. nr. 604/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 458/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 270 din Codul penal;
 • Decizia nr. 462/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 463/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi“, cuprinsă în art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România;
 • Decizia nr. 472/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 şi art. 342-348 din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 624/2015 pentru aprobarea criteriilor de selectare a obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013;
 • Hotărârea nr. 625/2015 privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here