În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 537 din 20 iulie 2015 (M.Of. nr. 537/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 301/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi ale art. 2711 şi art. 2712 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Decizia nr. 378/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 554/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională PLAFAR – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Regulamentul nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 538 din 20 iulie 2015 (M.Of. nr. 538/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 423/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4884 alin. (5) din Codul de procedură penală şi ale art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 556/2015 pentru completarea anexei nr. 55 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui;
 • Hotărârea nr. 558/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANPC nr. 243/2015 privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2015;
 • Ordinul MECS nr. 4.239/2015 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XI-a, învăţământul profesional cu durata de 3 ani, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea dascăl-catehet, a listei disciplinelor de specialitate şi a programelor şcolare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a-a XI-a, învăţământul profesional cu durata de 3 ani, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea dascăl-catehet, şi pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.731/2014 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală – CDL, pentru clasa a IX-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 18/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galaţi – Secţia penală şi pentru cauze cu minori prin Încheierea de şedinţă din data de 20 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 93/44/2015, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 539 din 20 iulie 2015 (M.Of. nr. 539/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 199/2015 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional “Constantin Brâncuşi”;
 • Decretul nr. 647/2015 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea Muzeului Naţional “Constantin Brâncuşi”;
 • Legea nr. 201/2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
 • Decretul nr. 649/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
 • Legea nr. 202/2015 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare;
 • Decretul nr. 650/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 239/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 • Decizia nr. 240/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
 • Decizia nr. 485/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 506/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 542/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;
 • Hotărârea nr. 544/2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;
 • Hotărârea nr. 546/2015 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 8/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 998-1.000 din Codul de procedură civilă şi ale art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la compunerea completului de judecată, tipul hotărârii care se pronunţă şi calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunţată.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 540 din 20 iulie 2015 (M.Of. nr. 540/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 812/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 8/2014 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, şi a Convenţiei de colaborare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
 • Ordinul nr. 7/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here