În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 537 din 10 iulie 2017 (M.Of. nr. 537/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 138/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (2) din Codul penal.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 228/2017 privind aprobarea Manualului de gradare pentru semințele de consum;
 • Ordinul MCIN nr. 2313/2017 privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a corpului C2, componentă a obiectivului monument istoric Fabrica de tricotaje Moldova (corp vechi) și sediu Mică Industrie, situat în str. Păcurari nr. 115, Iași, județul Iași (adresa din Lista monumentelor istorice), respectiv șos. Moara de Foc nr. 29-33 (adresa din acte), având cod LMI IS-II-m-B-03992;
 • Ordinul MEN nr. 4093/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.248/2011 privind aplicarea Programului “A doua șansă”.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 47/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.506/2017, din 10.07.2017;
 • Rectificarea privind Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.505/2017, din 10.07.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 538 din 10 iulie 2017 (M.Of. nr. 538/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 118/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
 • Decizia nr. 226/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) și (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 461/2017 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 539 din 10 iulie 2017 (M.Of. nr. 539/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 739/2017 privind aprobarea Listei cuprinzând unitățile de primiri urgențe (UPU) și UPU/compartimentele de primiri urgențe (CPU) aparținând spitalelor de copii care formează unități funcționale regionale de urgență sau care fac parte din componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență eligibile în cadrul axei prioritare 8 “Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul strategic 8.2 “Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” din Programul operațional regional 2014-2020, operațiunea B – Unități de primiri urgențe;
 • Ordinul MADR nr. 226/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat “Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 540 din 10 iulie 2017 (M.Of. nr. 540/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 283/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și ale art. 4 alin. (4), (4^1) și (4^2) și ale art. 6 alin. (2^1), (2^2) și (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 534/2017 privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului pentru Strategia de Dezvoltare Economică Integrată domnului Dumitru-Remus Vulpescu;
 • Decizia nr. 535/2017 pentru stabilirea unor atribuții la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 541 din 10 iulie 2017 (M.Of. nr. 541/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 120/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Decizia nr. 154/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 204/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și ale art. 66 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 463/2017 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, a Asociației „Consiliilor Americane pentru Educație Internațională: ACTR/ACCELS, INC“ din Statele Unite ale Americii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAE nr. 1100/2017 pentru aprobarea domeniilor de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe avute în vedere la acordarea gradelor diplomatice sau consulare;
 • Ordinul MJ nr. 1284/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiției nr. 1.650/C/2011 privind emiterea, folosirea, evidența și gestionarea legitimațiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administrației penitenciare.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 487/2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 542 din 10 iulie 2017 (M.Of. nr. 542/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 184/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 397 alin. (5) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 20/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara – Secția penală în Dosarul penal nr. 913/30/2016, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here