În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 533 din 17 iulie 2015 (M.Of. nr. 533/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 529/2015 pentru modificarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani;
 • Hotărârea nr. 528/2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava;
 • Hotărârea nr. 527/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi din subordine;
 • Hotărârea nr. 526/2015 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 525/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului;
 • Hotărârea nr. 512/2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 484/2015 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1589/2015 privind sancţionarea Societăţii WISE INSURANCE BROKERS – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii.

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 • Decizia nr. 350/2015 pentru completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 534 din 17 iulie 2015 (M.Of. nr. 534/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 410/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole”;
 • Ordinul MECS nr. 4342/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate;
 • Ordinul MECS nr. 4458/2015 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare directă a Universităţii “Bioterra” din Bucureşti.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 535 din 17 iulie 2015 (M.Of. nr. 535/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 352/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare;
 • Decizia nr. 383/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (2) şi ale art. 342-346 din Codul de procedură penală.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • Ordonanţa nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
 • Hotărârea nr. 562/2015 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, între Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Superior al Magistraturii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANRM nr. 8/2015 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Băieşti;
 • Ordinul MFP nr. 836/2015 privind stabilirea fondului de premiere pentru o extragere lunară a Loteriei bonurilor fiscale;
 • Ordinul MECS nr. 4395/2015 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, învăţământ liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios, a listei disciplinelor de specialitate din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a-a XII-a, învăţământul liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios şi a programelor şcolare pentru disciplinele care fac parte din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a-a XII-a, învăţământul liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios;
 • Ordinul MECS nr. 4403/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 536 din 17 iulie 2015 (M.Of. nr. 536/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 481/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003;
 • Hotărârea nr. 559/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 560/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 568/2015 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională din anul 2015 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie în anul 2015;
 • Hotărârea nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here