Monitorul Oficial (Partea I) nr. 521 din 14 iulie 2014 (M.Of. nr. 521/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 297/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Decizia nr. 231/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever – judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos – judeţul Alba
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită „Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul IMM la finanţare” – iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Ordinul nr. 59/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice şi abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Norma nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative
Norma nr. 17/2014 pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 522 din 14 iulie 2014 (M.Of. nr. 522/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 557/2014 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 683/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii
ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
Decizia nr. 73/2014 privind avizarea şi funcţionarea organismelor de gestiune colectivă
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 523 din 14 iulie 2014 (M.Of. nr. 523/2014) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
Decretul nr. 512/2014 pentru promulgarea Legii privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
Decretul nr. 527/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 528/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 529/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 530/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 436/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 561/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 278/2014 privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2014
Ordinul nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate
Ordinul nr. 1147/2014 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 524 din 14 iulie 2014 (M.Of. nr. 524/2014) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
Decretul nr. 533/2014 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 569/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
Hotărârea nr. 570/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 637/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită „Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul IMM la finanţare”, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”
Ordinul nr. 732/2014 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM) în cadrul Ariei de concentrare 5: „Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor”, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 440/2014
Ordinul nr. 825/2014 pentru modificarea unor ordine ale ministrului sănătăţii
Ordinul nr. 1069/2014 privind actualizarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române şi a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi interes personal pe căile ferate române
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here