În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 514 din 10 iulie 2015 (M.Of. nr. 514/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 498/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor “Conversmin” – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului;
 • Hotărârea nr. 499/2015 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014;
 • Hotărârea nr. 502/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii;
 • Hotărârea nr. 503/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică, semnat la Budapesta la 7 mai 2015;
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică din 07.05.2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 813/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 758/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2015.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 409/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 5/2015 privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice – Partea generală, Cartea I.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 515 din 10 iulie 2015 (M.Of. nr. 515/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 506/2015 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman;
 • Hotărârea nr. 507/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. – sucursalele regionale CF Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj şi Iaşi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz;
 • Hotărârea nr. 521/2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 516 din 10 iulie 2015 (M.Of. nr. 516/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 68/2015 privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia;
 • Ordinul MAI nr. 74/2015 privind supravegherea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, şi reexaminarea desemnării acesteia;
 • Ordinul MAI nr. 75/2015 privind evaluarea şi selecţia proiectelor de grant în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020;
 • Ordinul MAI nr. 77/2015 privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 517 din 10 iulie 2015 (M.Of. nr. 517/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 504/2015 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare;
 • Ordinul nr. 801/331/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here