În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 514 din 4 iulie 2017 (M.Of. nr. 514/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 222/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. (2) și art. 305 alin. (1) și (3) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de activități specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Decizia nr. 859/2017 pentru abrogarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.765/2013 privind aprobarea machetelor pentru declarația de consum total anual de energie și pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie;
 • Decizia nr. 860/2017 privind aprobarea machetelor pentru declarația de consum total anual de energie și pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 • Hotărârea CCF nr. 9/2017 privind modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 515 din 4 iulie 2017 (M.Of. nr. 515/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 157/2017 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României;
 • Decretul nr. 609/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României;
 • Legea nr. 158/2017 pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare și inovare din instituții de învățământ superior de stat și unități de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul național în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României;
 • Decretul nr. 610/2017 privind promulgarea Legii pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare și inovare din instituții de învățământ superior de stat și unități de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul național în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României;
 • Legea nr. 159/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere;
 • Decretul nr. 611/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 156/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
 • Decizia nr. 198/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
 • Decizia nr. 262/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271^1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 214/2017 privind modificarea art. 42 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
 • Ordinul MADR nr. 225/2017 pentru aprobarea modelului etichetei pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 28/2017 privind acordarea unor derogări de la aplicarea dispozițiilor art. 22 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de competență profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 516 din 4 iulie 2017 (M.Of. nr. 516/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 218/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (1) și (2), art. 215 alin. (8) și art. 215^1 alin. (5) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 443/2017 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar;
 • Hotărârea nr. 444/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Institutul de Proiectări Chimice “IPROCHIM” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • Hotărârea nr. 445/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului “MINVEST” – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 608/2017 pentru aplicarea Codului de reguli practice de siguranță pentru stivuirea și amararea mărfurilor (Codul CSS), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.714(17) din 6 noiembrie 1991, precum și a amendamentelor la Codul CSS aprobate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 517 din 4 iulie 2017 (M.Of. nr. 517/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 141/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
 • Decizia nr. 291/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 452/2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 224/2017 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor și a condițiilor de utilizare a acestuia în scopul comercializării producției de struguri pentru vin;
 • Ordinul ANCPI nr. 593/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Brăila și nr. 1.136/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județele Brăila și Ilfov și abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.384/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jirlău din județul Brăila;
 • Ordinul ANCPI nr. 592/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.088/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în opt unități administrativ-teritoriale din județul Arad și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.205/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale din județul Arad.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 518 din 4 iulie 2017 (M.Of. nr. 518/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 159/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAE nr. 881/2017 pentru publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2317 (2016);
 • Ordinul ANAF nr. 1886/2017 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal“ și 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal“, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 5198 din 4 iulie 2017 (M.Of. nr. 519/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 523/2017 privind numirea domnului colonel Mihai-Cristian Mărculescu în funcția de director general al Direcției Generale de Protecție Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
 • Decizia nr. 524/2017 privind numirea domnului Gabriel Andronache în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 527/2017 privind numirea domnului Pavel Năstase în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Național de Administrație;
 • Decizia nr. 526/2017 privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului domnului Eugen Orlando Teodorovici;
 • Decizia nr. 525/2017 privind acordarea calității de consilier onorific pe probleme nucleare al prim-ministrului domnului Șerban-Constantin Valeca.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;
 • Ordinul MEN nr. 4264/2017 privind modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.557/2011;
 • Ordinul MEN nr. 4330/2017 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 12-a.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here