În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 509 din 3 iulie 2017 (M.Of. nr. 509/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 99/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 145/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 438/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă și refacere împrejmuire la I.P.J. Cluj și D.J.I. Cluj”;
 • Hotărârea nr. 440/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Stoia Florin;
 • Hotărârea nr. 439/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Lucrări de reabilitare termică și modernizare spații de lucru la I.P.J. Arad și U.M. 0556 Arad”.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 30/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galați – Secția contencios administrativ și fiscal cu privire la dezlegarea unei chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 510 din 3 iulie 2017 (M.Of. nr. 510/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 606/2017 privind abrogarea ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.183/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Săndulești din județul Cluj, nr. 1.188/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Cluj, nr. 1.371/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Așchileu din județul Cluj, nr. 1.294/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gârbău din județul Cluj și abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordinele directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.137/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județele Călărași și Cluj, nr. 1.095/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale și nr. 1.089/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unități administrativ-teritoriale;
 • Ordinul MEN nr. 3914/2017 referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional.

DECIZII ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 27/2017 privind examinarea sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 628/59/2014, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 511 din 3 iulie 2017 (M.Of. nr. 511/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;
 • Decretul nr. 582/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;
 • Legea nr. 155/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată;
 • Decretul nr. 583/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată;
 • Legea nr. 156/2017 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere;
 • Decretul nr. 584/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 200/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 460/2017 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare și funcționare a acestora și a atribuțiilor comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate și ale coordonatorilor naționali pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 • Decizia nr. 3/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentiști din România.

REPUBLICĂRI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 512 din 3 iulie 2017 (M.Of. nr. 512/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 183/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 596/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ciclova Română, județul Caraș-Severin;
 • Ordinul MT nr. 708/2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime;
 • Ordinul nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
 • Ordinul nr. 727/509/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017;
 • Ordinul nr. 728/508/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu;
 • Ordinul MFP nr. 928/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului contabilității publice;
 • Ordinul MJ nr. 1291/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 513 din 3 iulie 2017 (M.Of. nr. 513/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 507/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Economiei;
 • Decizia nr. 508/2017 privind numirea domnului Marius-Iulian Carabulea în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 509/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat;
 • Decizia nr. 510/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Radu Chiurtu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Economiei;
 • Decizia nr. 511/2017 pentru numirea domnului Marcel-Alexandru Stoica în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 512/2017 pentru numirea doamnei Sirma Caraman în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 513/2017 pentru numirea domnului Ciprian Lucian Roșca în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 514/2017 pentru numirea domnului Virgil-Alin Chirilă în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 515/2017 pentru numirea domnului Angel Gheorghiu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 516/2017 pentru numirea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 517/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene de către doamna Iuliana Camelia Coporan;
 • Decizia n. 518/2017 privind exercitarea unor atribuții;
 • Decizia nr. 519/2017 pentru eliberarea domnului Ionuț Pascu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 520/2017 privind numirea domnului Florian Popa în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 521/2017 privind numirea domnului Florin Vodiță în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 522/2017 privind numirea domnului Aurelian-Felix Rache în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul CNCAN nr. 132/2017 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor și utilizarea experienței de exploatare pentru instalațiile nucleare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here