21 Ianuarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 493, 494 şi 495 din 1 iulie 2016: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 493 din 1 iulie 2016 (M.Of. nr. 493/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 771/378/2016 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017;
 • Ordinul nr. 772/379/2016 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017;
 • Ordinul MECS nr. 3855/2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 5/2016 privind examinarea Sesizării nr. 16.504/3.010/III-5/2015 din data de 23 februarie 2016 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, în ipoteza inculpaţilor minori sancţionaţi prin aplicarea unor măsuri educative conform noului Cod penal.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 2/2016 privind radierea Societăţii GOLDFIN IFN – S.A. din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 494 din 1 iulie 2016 (M.Of. nr. 494/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 289/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 462/2016 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 774/2016 privind aprobarea finanţării din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii a compartimentelor de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenţă începând cu 1 iulie 2016;
 • Ordinul nr. 779/393/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi.

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI DIN ROMÂNIA, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 19/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 495 din 1 iulie 2016 (M.Of. nr. 495/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 87/2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte comunicarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit – COM (2016) 198 final;
 • Hotărârea nr. 91/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 – COM (2016) 194 final;
 • Hotărârea nr. 102/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate – COM (2016) 205 final;
 • Hotărârea nr. 103/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Stadiul actual şi posibile căi de urmat în ceea ce priveşte situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în domeniul politicii vizelor COM (2016) 221 final;
 • Hotărârea nr. 104/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu – Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul şi a deschide calea către o uniune a securităţii efectivă şi autentică – COM (2016) 230 final;
 • Hotărârea nr. 105/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Posibilităţi de reformare a sistemului european comun de azil şi de îmbunătăţire a căilor legale de migraţie – COM (2016)197.

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 239/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
 • Decizia nr. 243/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Decizia nr. 277/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 230/2016 privind numirea doamnei Maria-Elena Georgescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu