În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 493 din 1 iulie 2016 (M.Of. nr. 493/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 771/378/2016 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017;
 • Ordinul nr. 772/379/2016 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017;
 • Ordinul MECS nr. 3855/2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 5/2016 privind examinarea Sesizării nr. 16.504/3.010/III-5/2015 din data de 23 februarie 2016 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, în ipoteza inculpaţilor minori sancţionaţi prin aplicarea unor măsuri educative conform noului Cod penal.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 2/2016 privind radierea Societăţii GOLDFIN IFN – S.A. din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 494 din 1 iulie 2016 (M.Of. nr. 494/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 289/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 462/2016 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 774/2016 privind aprobarea finanţării din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii a compartimentelor de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenţă începând cu 1 iulie 2016;
 • Ordinul nr. 779/393/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi.

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI DIN ROMÂNIA, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 19/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 495 din 1 iulie 2016 (M.Of. nr. 495/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 87/2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte comunicarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit – COM (2016) 198 final;
 • Hotărârea nr. 91/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 – COM (2016) 194 final;
 • Hotărârea nr. 102/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate – COM (2016) 205 final;
 • Hotărârea nr. 103/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Stadiul actual şi posibile căi de urmat în ceea ce priveşte situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în domeniul politicii vizelor COM (2016) 221 final;
 • Hotărârea nr. 104/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu – Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul şi a deschide calea către o uniune a securităţii efectivă şi autentică – COM (2016) 230 final;
 • Hotărârea nr. 105/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Posibilităţi de reformare a sistemului european comun de azil şi de îmbunătăţire a căilor legale de migraţie – COM (2016)197.

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 239/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
 • Decizia nr. 243/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 • Decizia nr. 277/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 230/2016 privind numirea doamnei Maria-Elena Georgescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here