În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 488 din 28 iunie 2017 (M.Of. nr. 488/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 96/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 14/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara – Secția penală, judecător de cameră preliminară, prin Încheierea de ședință din data de 22.02.2017, pronunțată în Dosarul nr. 7.003/108/2016/a1, prin care se solicită dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă în înțelesul art. 118 din Codul de procedură penală, intitulat “dreptul martorului de a nu se acuza”, coroborat cu art. 102 alin. (2) din Codul de procedură penală, intitulat “probele obținute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal”, se înțelege excluderea efectivă (prin îndepărtarea din dosar) a probei în cauză sau este necesară o dispoziție expresă în acest sens a judecătorului de cameră preliminară.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 489 din 28 iunie 2017 (M.Of. nr. 489/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 72/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și ale ordonanței de urgență în ansamblu;
 • Decizia nr. 97/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. a) și art. 83 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și a celor ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 679/2017 pentru aprobarea Statutului Colegiului Fizioterapeuților din România;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 3423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform Programului “Termoficare 2006-2020 căldură și confort”.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A..

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 408/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare și funcționare a acestora și a atribuțiilor comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate și ale coordonatorilor naționali pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Lista nr. 5/2017 a partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 490 din 28 iunie 2017 (M.Of. nr. 490/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 189/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, în ansamblul său, precum și a dispozițiilor art. II art. 8 alin. (1), art. II art. 18 și art. II art. 19 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 487/2017 privind eliberarea domnului Alexandru-Mihai Ghigiu din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 488/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 491 din 28 iunie 2017 (M.Of. nr. 491/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 144/2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decretul nr. 563/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Legea nr. 145/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi;
 • Decretul nr. 564/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi;
 • Legea nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Decretul nr. 565/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr. 147/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Decretul nr. 566/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 109/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare;
 • Decizia nr. 162/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 45/902/739/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naționale “Romtehnica”- S.A.;
 • Ordinul MADR nr. 181/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costurile de funcționare și animare) – Selectarea grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
 • Ordinul MMJS nr. 899/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale din coordonarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 492 din 28 iunie 2017 (M.Of. nr. 492/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Decretul nr. 580/2017 pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 489/2017 privind numirea doamnei Simona-Gabriela Baltag în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAP nr. 141/2017 privind aprobarea Metodologiei de selecție și modului de interacțiune a autorităților/ entităților contractante cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice în legătură cu intenția de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condițiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 și la art. 238 din Legea nr. 99/2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here