În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 470 din 30 iunie 2015 (M.Of. nr. 470/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 355/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 457/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2014 şi la Londra la 17 noiembrie 2014, pentru amendarea Înţelegerii de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la Bucureşti la 10 noiembrie 2009

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul nr. 5/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 471 din 30 iunie 2015 (M.Of. nr. 471/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 770/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă;
 • Ordinul MADR nr. 1641/2015 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.125/2013 pentru aprobarea modelului Cererii de plată pentru măsura 215 – pachet b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 472 din 30 iunie 2015 (M.Of. nr. 472/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România;
 • Ordinul MS nr. 811/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România.

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Democrat Liberal din 30.06.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 473 din 30 iunie 2015 (M.Of. nr. 473/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 167/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • Decretul nr. 572/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • Legea nr. 168/2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decretul nr. 573/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 245/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4) şi ale art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 286/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
 • Ordonanţa de urgenţă  nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Hotărârea nr. 456/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi din subordine;
 • Hotărârea nr. 458/2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • Hotărârea nr. 467/2015 pentru modificarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 56/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 52/2012.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 474 din 30 iunie 2015 (M.Of. nr. 474/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 27/3015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 168/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Ioana Kaitor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.684/2015 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală – CDL), pentru clasele a X-a şi a XI-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani, în anexa nr. 2.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 475 din 30 iunie 2015 (M.Of. nr. 475/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 595/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 476 din 30 iunie 2015 (M.Of. nr. 476/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 821/2015 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 193/2015 privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here