În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 463 din 21 iunie 2017 (M.Of. nr. 463/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 82/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 433/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Jeacă Dumitru.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 562/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 1 din unitatea administrativ-teritorială Cochirleanca, județul Buzău;
 • Ordinul MFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 464 din 21 iunie 2017 (M.Of. nr. 464/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 100/2017 pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015;
 • Decretul nr. 455/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 421/2017 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 și la București la 9 februarie 2017 și la 13 februarie 2017 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005;
 • Hotărârea nr. 424/2017 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor – Centrul de Testare a Soiurilor Tâncăbești, județul Ilfov, și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri retrocedate, în condițiile legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 199/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 13/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galați – Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 4.874/233/2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 671/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 465 din 21 iunie 2017 (M.Of. nr. 465/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 74/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și ale art. 73 pct. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 422/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMACA nr. 689/2017 pentru aprobarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 22/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 466 din 21 iunie 2017 (M.Of. nr. 466/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 73/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 4068/2017 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.969/2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 467 din 21 iunie 2017 (M.Of. nr. 467/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 894/2017 privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 25/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 38.427/3/2015, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept;
 • Decizia nr. 33/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 42.999/3/2015 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here