În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 455 din 19 iunie 2017 (M.Of. nr. 455/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 454/2017 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Gorun, secretar general în cadrul Comisiei Naționale de Prognoză.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 420/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Secțiunea 2A Ogra – Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea»”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 73/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordinul MT nr. 601/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 995/2011;
 • Ordinul MCI nr. 259/2017 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 456 din 19 iunie 2017 (M.Of. nr. 456/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 72/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei – Verificarea ex post a adiționalității 2007-2013 – COM (2017) 138 final;
 • Hotărârea nr. 73/2017 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne – COM (2017) 142 final;
 • Hotărârea nr. 74/2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Crearea unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană – COM (2016) 682 final.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 429/2017 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul probațiunii și al sistemului penitenciar între Ministerul Justiției din România și Ministerul Executării Pedepselor din Georgia, semnat la 27 aprilie 2017 la București;
 • Memorandum privind cooperarea în domeniul probațiunii și al sistemului penitenciar între Ministerul Justiției din România și Ministerul Executării Pedepselor din Georgia.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANPC nr. 364/2017 pentru stabilirea condițiilor aplicabile în vederea autorizării operațiunii de marcare a metalelor prețioase cu marca de garanție proprie în anul 2017;
 • Ordinul ANCPI nr. 519/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.158/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Argeș;
 • Ordinul MEN nr. 3932/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Discovery“ din orașul Voluntari.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 29/2017 Privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Brașov – Secția de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 219/119/2016, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 457 din 19 iunie 2017 (M.Of. nr. 457/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 404/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecției de siguranță rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. și administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecțiilor de siguranță rutieră, a listei cu dispozițiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecție de siguranță rutieră, a modelului legitimației nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare și sancționare contravențională a contravențiilor, dotării și inscripționării autovehiculelor de inspecție și control, precum și a echipamentelor necesare efectuării inspecțiilor de siguranță rutieră.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 47/2017 pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabilește liniile directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor“.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 458 din 19 iunie 2017 (M.Of. nr. 458/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 474/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor;
 • Decizia nr. 475/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Alexandru Sticlosu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 476/2017 privind eliberarea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decizia nr. 477/2017 privind eliberarea domnului Florin Tunaru din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 478/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene de către doamna Mihaela Dincă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 634/2017 pentru aprobarea Ghidului privind principiile de bună practică de distribuție pentru substanțele active ale medicamentelor de uz uman.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here