Monitorul Oficial (Partea I) nr. 451 din 20 iunie 2014 (M.Of. nr. 451/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 272/2014 referitoare la respingerea contestaţiei având ca obiect constituţionalitatea Uniunii Democrate Maghiare din România
Decizia nr. 291/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 36/782/533/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica” – S.A.
Ordinul nr. 45/2014 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014
Ordinul nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014
Ordinul nr. 811/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 452 din 20 iunie 2014 (M.Of. nr. 452/2014) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Hotărârea nr. 475/2014 privind aprobarea stemei comunei Ciurea, judeţul Iaşi
ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
Decizia nr. 62/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 7 mai 2014 având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR-ARGOA, ARDAA şi DACIN-SARA a remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi din remuneraţia compensatorie pentru copia privată a operelor audiovizuale şi videogramelor, precum şi desemnarea colectorului unic al remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare
ACTE ALE ORDINULUI CONSILIERILOR JURIDICI
Hotărârea nr. 4/2014 pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic
ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI
Hotărârea nr. 16/2014 privind aprobarea organizării cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 453 din 20 iunie 2014 (M.Of. nr. 453/2014) cuprinde următoarele acte normative:
ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
Hotărârea nr. 499/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Complexul Energetic Oltenia” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Hotărârea nr. 503/2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Hotărârea nr. 504/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 218/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Regulamentul nr. 10/2014 pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 454 din 20 iunie 2014 (M.Of. nr. 454/2014) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 283/2014 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (6), art. 42 alin. (1) şi (10), art. 43 alin. (2), art. 48 alin. (1) şi (8), art. 51 alin. (6), art. 57 alin. (6), art. 59 alin. (6), art. 62 alin. (2), art. 75 alin. (4), art. 77 alin. (4), art. 111 alin. (2) şi art. 160 alin. (5) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi ale legii în ansamblul său
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 219/2014 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Preda din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile
Ordinul nr. 723/430/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
Ordinul nr. 987/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
Hotărârea din 14 ianuarie 2014 în cauza Mateescu împotriva României
***
Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here