În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 434 din 18 iunie 2015 (M.Of. nr. 434/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 30/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie;
 • Hotărârea nr. 31/2015 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 43/2015 cu privire la Cartea Verde – Crearea unei uniuni a pieţelor de capital COM (2015) 63 final.

DECRETE

 • Decretul nr. 546/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 57/2015 pentru modificarea şi completarea unor instrucţiuni din Ministerul Apărării Naţionale privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru profesia militară şi menţinerea în activitate a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;
 • Ordinul MT nr. 718/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN-PPBL „Licenţierea personalului aeronautic navigant – piloţi planoare şi piloţi baloane libere”, ediţia 1/2015, şi de modificare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 89/2015 privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (T G) şi a tarifului mediu de introducere a energiei electrice în reţea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 435 din 18 iunie 2015 (M.Of. nr. 435/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 292/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 298/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
 • Decizia nr. 340/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 731/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României – RACR-AVZ, ediţia 1/2015;
 • Ordinul MT nr. 746/2015 privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a treia oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 436 din 18 iunie 2015 (M.Of. nr. 436/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 147/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară;
 • Decretul nr. 542/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară;
 • Legea nr. 148/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România;
 • Decretul nr. 543/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 293/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic;
 • Decizia nr. 297/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 şi art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României, precum şi ale art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 435/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
 • Hotărârea nr. 438/2015 privind numirea unui controlor financiar şef adjunct la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 723/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare – nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 – România
 • Circulara nr. 23/2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2015

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 437 din 18 iunie 2015 (M.Of. nr. 437/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 57/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

RECTIFICĂRI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 438 din 18 iunie 2015 (M.Of. nr. 438/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 46/2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor alimentare şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor – COM (2015) 177 final.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 163/2015 pentru reluarea, la cerere, a activităţii domnului Dănuţ-Cristian Popa în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului;
 • Decizia nr. 164/2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 301/2014 privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 165/2015 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Mica Oprea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de secretar general al judeţului Bistriţa-Năsăud;
 • Decizia nr. 166/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 701/2015 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 608/2015 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here