În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 422 din 15 iunie 2015 (M.Of. nr. 422/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 194/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • Decizia nr. 224/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 şi art. 2712 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Decizia nr. 227/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 421/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea proiectului de investiţie imobiliară “Cimitirul Militarilor Români din Complexul Comemorativ Rossoşka, regiunea Volgograd – fostă Stalingrad, Federaţia Rusă”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 707/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;
 • Ordinul MT nr. 682/2015 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 22/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 115 ani de la naşterea Irinei Constantziu-Vlassopol.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 423 din 15 iunie 2015 (M.Of. nr. 423/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 144/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 528/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 146/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005;
 • Decretul nr. 530/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 186/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma “rezoluţia de clasare este definitivă”, în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), prin raportare la art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Decizia nr. 189/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 şi ale art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 203/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la acest act normativ;
 • Decizia nr. 280/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 424 din 15 iunie 2015 (M.Of. nr. 424/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 220/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
 • Decizia nr. 221/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
 • Decizia nr. 290/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi ale art. 1121 alin. (2) lit. b) din Codul penal.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 665/2015 pentru modificarea Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008;
 • Ordinul MFP nr. 668/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie, evidenţa acţiunilor de inspecţie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate şi rezultatele acţiunilor efectuate;
 • Ordinul MADR nr. 1541/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 86/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM – S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 425 din 15 iunie 2015 (M.Of. nr. 425/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 264/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 • Decizia nr. 265/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale;
 • Decizia nr. 289/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 426 din 15 iunie 2015 (M.Of. nr. 426/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 400/2015 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Institutul Cultural Român a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii;
 • Hotărârea nr. 422/2015 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Naţională Poşta Română – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here