Monitorul Oficial (Partea I) nr. 417 din 5 iunie 2014 (M.Of. 417/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 454/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 593/2014 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă „Prof. Dr. Florin Brătilă“ – Bucureşti;
 • Ordinul nr. 648/2014 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;
 • Ordinul nr. 729/2014 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

ACTE ALE CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 406/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 418 din 5 iunie 2014 (M.Of. 418/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 210/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 453/2014 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordin nr. 344/2014 al ministrului delegat  pentru energie privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie“;
 • Ordinul nr. 991/2014 al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 9 decembrie 2013 şi, respectiv, la Bucureşti la 16 ianuarie 2014, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale şi interpretarea unor termeni în textul Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012 şi, respectiv, la Stuttgart la 5 decembrie 2012;
 • Ordinul nr. 3366/2014 al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 546/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 34/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ – S.A..

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Lista nr. 5/2014 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 419 din 5 iunie 2014 (M.Of. 419/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 463/2014 privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 836/2014 al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume.

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here