În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 409 din 31 mai 2017 (M.Of. nr. 409/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 47/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (1) și ale art. 41 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;
 • Decizia nr. 127/2017 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate ale dispozițiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală și art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu referire la sintagma „ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc”;
 • Decizia nr. 132/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 202 alin. (3) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 618/405/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 410 din 31 mai 2017 (M.Of. nr. 410/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MTS nr. 339/2017 privind recunoașterea oficială a practicării în România a ramurii de sport „Sport cu atelaj canin“;
 • Ordinul MFP nr. 769/2017 privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgență, a bunurilor de consum alimentar și a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii și/sau executorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • Ordinul MFP nr. 813/2017 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2017;
 • Ordinul MFP nr. 814/2017 privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iunie 2017;
 • Ordinul MJ nr. 1495/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din Ministerul Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.473/C/2007;
 • Ordinul MDRAP nr. 2939/2017 privind procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituții publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 40/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 – S.R.L.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 411 din 31 mai 2017 (M.Of. nr. 411/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 611/2017 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov;
 • Ordinul MS nr. 620/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 406/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Hotărârea din 14 februarie 2017 în Cauza Potoroc împotriva României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 412 din 31 mai 2017 (M.Of. nr. 412/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 48/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 381/2017 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2017.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 536/2017 privind modificarea și completarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 979/2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 39/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 12/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Ialomița prin Încheierea de ședință din data de 18 ianuarie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 4.953/312/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 413 din 31 mai 2017 (M.Of. nr. 413/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 531/2017 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale;

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 43/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 197 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 134/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 291 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma „lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public“.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here