21 August, 2019

Monitorul Oficial nr. 404, 405, 406, 407 şi 408 din 30 mai 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 404 din 30 mai 2017 (M.Of. nr. 404/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului;
 • Decretul nr. 500/2017 pentru promulgarea Legii privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 46/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă și ale art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia nr. 70/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;
 • Decizia nr. 102/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) și (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (2) și art. 348 din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 377/2017 privind aprobarea plății contribuției voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizației Națiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegațiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferința Organizației Națiunilor Unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 437/2017 privind numirea doamnei Doina Ofelia Melinte în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale Anti-Doping.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 405 din 30 mai 2017 (M.Of. nr. 405/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 353/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
 • Hotărârea nr. 354/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării;
 • Hotărârea nr. 363/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bihor de către domnul Mihaiu Ioan;
 • Hotărârea nr. 362/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bihor de către domnul Pop Claudiu Adrian.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 1288/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 406 din 30 mai 2017 (M.Of. nr. 406/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

 • Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 407 din 30 mai 2017 (M.Of. nr. 407/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 41/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu – Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria – JOIN (2017) 11;
 • Hotărârea nr. 42/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Accelerarea inovării în domeniul energiei curate – COM (2016) 763;
 • Hotărârea nr. 43/2017 privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social și Economic European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Energie curată pentru toți europenii – COM (2016) 860 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) – COM (2016) 861;
 • Hotărârea nr. 44/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene – Un plan de acțiune reînnoit – COM (2017) 200, însoțită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului – C (2017) 1600.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3885/2017 privind componența Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul CNAS nr. 352/2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 14/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR – Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri;
 • Norma nr. 17/2017 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluție pentru asigurători.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 408 din 30 mai 2017 (M.Of. nr. 408/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 118/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului;
 • Decretul nr. 501/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului;
 • Legea nr. 119/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 • Decretul nr. 502/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 • Legea nr. 120/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat;
 • Decretul nr. 503/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat;
 • Legea nr. 121/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli;
 • Decretul nr. 504/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli;
 • Legea nr. 122/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 505/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 186/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 și art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 438/2017 privind eliberarea domnului Amet Aledin din funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice;
 • Decizia nr. 439/2017 privind eliberarea doamnei Lacziko Enikő Katalin din funcția de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice;
 • Decizia nr. 441/2017 privind numirea domnului Amet Aledin în funcția de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice;
 • Decizia nr. 440/2017 privind numirea doamnei Lacziko Enikő Katalin în funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAE nr. 606/2017 privind înființarea Biroului consular la Melbourne, ca parte componentă a Ambasadei României la Canberra, Australia.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 41/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 42/2017 pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de transport și de distribuție de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din norma tehnică pentru racordare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu