În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 404 din 30 mai 2017 (M.Of. nr. 404/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului;
 • Decretul nr. 500/2017 pentru promulgarea Legii privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 46/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă și ale art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia nr. 70/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;
 • Decizia nr. 102/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) și (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (2) și art. 348 din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 377/2017 privind aprobarea plății contribuției voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizației Națiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegațiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferința Organizației Națiunilor Unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 437/2017 privind numirea doamnei Doina Ofelia Melinte în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale Anti-Doping.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 405 din 30 mai 2017 (M.Of. nr. 405/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 353/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
 • Hotărârea nr. 354/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării;
 • Hotărârea nr. 363/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bihor de către domnul Mihaiu Ioan;
 • Hotărârea nr. 362/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bihor de către domnul Pop Claudiu Adrian.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 1288/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 406 din 30 mai 2017 (M.Of. nr. 406/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

 • Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 407 din 30 mai 2017 (M.Of. nr. 407/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 41/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu – Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria – JOIN (2017) 11;
 • Hotărârea nr. 42/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Accelerarea inovării în domeniul energiei curate – COM (2016) 763;
 • Hotărârea nr. 43/2017 privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social și Economic European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Energie curată pentru toți europenii – COM (2016) 860 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) – COM (2016) 861;
 • Hotărârea nr. 44/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene – Un plan de acțiune reînnoit – COM (2017) 200, însoțită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului – C (2017) 1600.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3885/2017 privind componența Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul CNAS nr. 352/2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 14/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR – Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri;
 • Norma nr. 17/2017 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluție pentru asigurători.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 408 din 30 mai 2017 (M.Of. nr. 408/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 118/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului;
 • Decretul nr. 501/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului;
 • Legea nr. 119/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 • Decretul nr. 502/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 • Legea nr. 120/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat;
 • Decretul nr. 503/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat;
 • Legea nr. 121/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli;
 • Decretul nr. 504/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli;
 • Legea nr. 122/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 505/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 186/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 și art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 438/2017 privind eliberarea domnului Amet Aledin din funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice;
 • Decizia nr. 439/2017 privind eliberarea doamnei Lacziko Enikő Katalin din funcția de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice;
 • Decizia nr. 441/2017 privind numirea domnului Amet Aledin în funcția de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice;
 • Decizia nr. 440/2017 privind numirea doamnei Lacziko Enikő Katalin în funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAE nr. 606/2017 privind înființarea Biroului consular la Melbourne, ca parte componentă a Ambasadei României la Canberra, Australia.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 41/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 42/2017 pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de transport și de distribuție de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe din norma tehnică pentru racordare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here