În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 401 din 29 mai 2017 (M.Of. nr. 401/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 69/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2017 – COM (2017) 150 final;
 • Hotărârea nr. 70/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală – COM (2016) 881 final, propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 – COM (2016) 882 final și propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei – COM (2016) 883 final.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 137/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 593/2017 pentru modificarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004;
 • Ordinul ANAF nr. 1546/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 333/2017 pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Ordinul nr. 6/2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 1/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 402 din 29 mai 2017 (M.Of. nr. 402/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 240/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, 4, art. 5 alin. (1), (2) și (3), art. 8 alin. (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANP nr. 757/2017 privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreținere și reparații curente la clădirile și construcțiile speciale din patrimoniul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Hotărârea în Cauza S.C. Carbochim – S.A. Cluj-Napoca și S.C. Fenega Import-Export – S.R.L. și alții împotriva României din 17.01.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 403 din 29 mai 2017 (M.Of. nr. 403/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 115/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 498/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 116/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor;
 • Decretul nr. 499/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 38/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 39/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța de urgență nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
 • Hotărârea nr. 364/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală și Conferință Internațională a Asociației Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB);
 • Hotărârea nr. 375/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 511/2017 privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016;
 • Ordinul MEN nr. 3933/2017 privind aprobarea termenelor de plată și a modalităților de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenții și cursanții străini instituțiilor de învățământ superior de stat.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here