În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 378 din 22 mai 2017 (M.Of. nr. 378/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 58/2017 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Migrația pe ruta central-mediteraneeană, Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești – JOIN (2017) 4 final;
 • Hotărârea nr. 60/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Al patrulea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și autentică – COM(2017) 41 final;
 • Hotărârea nr. 61/2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Al doilea raport privind starea Uniunii Energetice – COM (2017) 53 final;
 • Hotărârea nr. 62/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Evaluarea punerii în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri 2013-2020 și a Planului de acțiune al UE în materie de droguri 2013-2016: menținerea necesității unui Plan de acțiune al UE în materie de droguri 2017-2020 – COM (2017) 195 final;
 • Hotărârea nr. 64/2017 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Comitetul Economic și Social European – Raport privind mecanismul de alertă 2017 [elaborat în conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice] – COM (2016) 728 final;
 • Hotărârea nr. 65/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european – COM (2016) 747 final;
 • Hotărârea nr. 66/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Al optulea raport privind transferul și relocarea – COM (2016) 791 final;
 • Hotărârea nr. 67/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor profesionale – COM (2016) 820 final;
 • Hotărârea nr. 68/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Al doilea raport intermediar: primele rezultate cu privire la cadrul de parteneriat cu țările terțe în contextul Agendei europene privind migrația – COM (2016) 960 final.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 730/2017 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 28/2017 privind examinarea sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 391/36/2014.

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Național Democrat din 22.05.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 379 din 22 mai 2017 (M.Of. nr. 379/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 107/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (9) și art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și ale art. 1202 din Codul civil din 1864 și art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 155/2017*) referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 168/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 345 alin. (2) și (3) raportat la art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 331/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Cotarcea Ionuț;
 • Hotărârea nr. 332/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Ioniță Radu-George.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 148/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicția pescuitului în timpul nopții.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 380 din 22 mai 2017 (M.Of. nr. 380/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 188/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 544/2017 pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 380/2015.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 43/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014.

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 381 din 22 mai 2017 (M.Of. nr. 381/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 106/2017 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene;
 • Decretul nr. 484/2017 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene;
 • Decretul nr. 491/2017 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural;
 • Decretul nr. 495/2017 privind eliberarea din funcție a unui procuror.

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 59/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului – COM (2017) 24 final.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 

 • Hotărârea nr. 348/2017 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A..

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 474/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Hurezani, județul Gorj.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 6/2017 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 382 din 22 mai 2017 (M.Of. nr. 382/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 93/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (3), art. 7, art. 8 alin. (1) și (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 349/2017 privind stabilirea uniformei, siglei, insignei și documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here