În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 356 din 15 mai 2017 (M.Of. nr. 356/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 111/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative şi ulterior prin art. XXIV pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 313/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 409/2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) la Geneva.
 • Ordinul MAE nr. 600/2017 pentru aprobarea Licenţei generale de transfer definitiv de expediere din teritoriul României de produse militare către destinatari certificaţi, nr. LGTDC-RO-01.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 357 din 15 mai 2017 (M.Of. nr. 357/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 51/2017 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice (reformare) – COM (2016) 864 final;
 • Hotărârea nr. 52/2017 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) – COM (2016) 861 final;
 • Hotărârea nr. 53/2017 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) – COM (2016) 767 final;
 • Hotărârea nr. 54/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE – COM (2016) 715 final;
 • Hotărârea nr. 55/2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Planul de acţiune european în domeniul apărării – COM (2016) 950 final;
 • Hotărârea nr. 56/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Schimbul de date cu caracter personal şi protecţia acestora într-o lume globalizată – COM 7 (2017) final;
 • Hotărârea nr. 57/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1.247/2002/CE – COM (2017) 8 final.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 307/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2003;
 • Hotărârea nr. 308/2017 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRM nr. 102/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare;
 • Ordinul MMJS nr. 406/2017 pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale;
 • Ordinul MM nr. 601/2017 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Melcului (Firtuş).

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 358 din 15 mai 2017 (M.Of. nr. 358/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 101/2017 pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012;
 • Cel de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea din 20.09.2012;
 • Decretul nr. 456/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 131/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (16) şi alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 136/2017 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate;
 • Ordinul ME nr. 390/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuţie a gazelor naturale;
 • Ordinul ANCPI nr. 457/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Fântânele, judeţul Prahova;
 • Ordinul ANCPI nr. 458/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Băneasa, Braniştea, Cuca, Fârţăneşti, Piscu, Tuluceşti şi Vlădeşti din judeţul Galaţi;
 • Ordinul ANCPI nr. 459/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate într-un sector cadastral din unitatea administrativ-teritorială Lemnia, judeţul Covasna;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 2940/2017 pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale;
 • Ordinul MT nr. 478/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here