În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 347 din 6 mai 2016 (M.Of. nr. 347/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate;
 • Decretul nr. 463/2016 pentru promulgarea Legii privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate;
 • Legea nr. 89/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare;
 • Decretul nr. 466/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 83/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 317/2016 privind aprobarea Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 348 din 6 mai 2016 (M.Of. nr. 348/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 79/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 456/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 80/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil;
 • Decretul nr. 457/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil;
 • Legea nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat;
 • Decretul nr. 458/2016 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 121/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice;
 • Ordinul MADR nr. 788/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.143/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru implementarea submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor” pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
 • Ordinul MECS nr. 3682/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 10/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Ialomiţa prin încheierea de şedinţă din data de 3 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.987/312/2014*, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept – „dacă în respectarea principiului legalităţii pedepsei, este admisibilă o contestaţie la executare, întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, având ca obiect menţinerea cu prioritate a anulării suspendării condiţionate a executării pedepsei, dispuse conform art. 85 din Codul penal din 1969 şi înlăturarea revocării suspendării condiţionate a executării aceleiaşi pedepse, măsuri aplicate prin hotărâri definitive intrate în autoritate de lucru judecat”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 349 din 6 mai 2016 (M.Of. nr. 349/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 223/2016 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 330/2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 157/2016 pentru reluarea activităţii domnului Vasile Alecu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 158/2016 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Pricăjan Dan-Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 159/2016 privind eliberarea domnului Eugen Ispas din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor;
 • Decizia nr. 160/2016 privind numirea domnului Dorin Mitan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor;
 • Decizia nr. 161/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Andrei Butaru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Decizia nr. 162/2016 privind numirea domnului Mihai Ponea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Decizia nr. 163/2016 privind eliberarea domnului Laurenţiu Stelea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 164/2016 privind eliberarea domnului Emanoil Radu Dascălu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 165/2016 pentru numirea doamnei Daniela Giurcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 166/2016 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 647/2016 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • Ordinul MMAP nr. 765/2016 privind completarea secţiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007.

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 • Hotărârea nr. 26/2016 privind interpretarea dispoziţiilor art. 41 alin. (3) şi ale art. 83 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 350 din 6 mai 2016 (M.Of. nr. 350/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 110/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 24 alin. (2)-(4), art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 139/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 din Codul de procedură penală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 167/2016 privind numirea doamnei Bucura Ionescu în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 570/2016 pentru aprobarea Procedurii privind solicitarea certificatelor de atestare fiscală de către secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi de către structurile care asigură secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Hotărârea nr. 23/2016 privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here