În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 329 din 8 mai 2017 (M.Of. nr. 329/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 5/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 alin. (1) coroborat cu art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 10/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5) şi (8) şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 83/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi (9), precum şi ale art. 8 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 483/2017 pentru aprobarea volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul pachetului minim social pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 330 din 8 mai 2017 (M.Of. nr. 330/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 79/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 5 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
 • Decizia nr. 80/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 256/2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 484/2017 pentru aprobarea Metodologiei de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 331 din 8 mai 2017 (M.Of. nr. 331/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 45/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile (ETIAS) şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 şi (UE) 2016/1624 – COM (2016) 731 final;
 • Hotărârea nr. 46/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiţiei care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control – COM (2016) 798 final;
 • Hotărârea nr. 47/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolele 290 şi 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control – COM (2016) 799 final;
 • Hotărârea nr. 48/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Stadiul actual şi posibilele căi de urmat în ceea ce priveşte situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în domeniul politicii vizelor (Acţiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) – COM 816 (2016) final;
 • Hotărârea nr. 49/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de îngheţare şi de confiscare – COM (2016) 819 final;
 • Hotărârea nr. 50/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu – Al treilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securităţii efective şi reale – COM (2016) 831 final.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 4/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 288/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Petcu Adrian;
 • Hotărârea nr. 289/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Ghincea Marius-Cristian;
 • Hotărârea nr. 290/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petcu Adrian.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 332 din 8 mai 2017 (M.Of. nr. 332/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 277/2017 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galaţi, Olt, Călăraşi, Teleorman, Alba, Bacău, Constanţa, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamţ şi municipiul Bucureşti;
 • Hotărârea nr. 278/2017 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind contribuţia financiară la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei, semnat la 6 martie 2017 la Paris, şi a plăţii contribuţiei aferente a Ministerului Afacerilor Externe la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018;
 • Acordul între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind contribuţia financiară la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei din 06.03.2017;
 • Hotărârea nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANPC nr. 215/2017 privind aprobarea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 333 din 8 mai 2017 (M.Of. nr. 333/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 59/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal cu referire la art. 229 alin. (3) lit. h) din același act normativ.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 269/2017 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la 30 iunie 2016 la București, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main și la 28 decembrie 2016 la București, la Acordul de împrumut și finanțare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României (Împrumutat) și municipiul Timișoara (Agenția de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepția studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 313/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 334 din 8 mai 2017 (M.Of. nr. 334/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 94/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014;
 • Decretul nr. 447/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014;
 • Legea nr. 95/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 448/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 96/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
 • Decretul nr. 449/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
 • Legea nr. 97/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură;
 • Decretul nr. 450/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 48/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (5) din Codul de procedură penală și ale art. 20-25 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 291/2017 pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011;
 • Hotărârea nr. 292/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 395/2017 privind eliberarea domnului Dorel Fronea din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 396/2017 pentru eliberarea doamnei Carmen-Elena Tatu din funcția publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din structura Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here