În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 323 din 5 mai 2017 (M.Of. nr. 323/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 487/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac;
 • Ordinul MEN nr. 3793/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 33/2017 pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 324 din 5 mai 2017 (M.Of. nr. 324/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 2/2017 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza întâi şi ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 49/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 99/2017 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume;
 • Ordinul MEN nr. 3623/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 325 din 5 mai 2017 (M.Of. nr. 325/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 26/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 şi art. 306 alin. (1) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 516/309/2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
 • Ordinul MEN nr. 3794/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018.

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Noua Dreaptă din 05.05.2017;
 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – partidul Uniunea Creştin Democrată din România din 05.05.2017;
 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE din 05.05.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 326 din 5 mai 2017 (M.Of. nr. 326/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 • Cuantum total 6. Situația centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obținute în anul 2016 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 327 din 5 mai 2017 (M.Of. nr. 327/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 92/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;
 • Decretul nr. 445/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;
 • Legea nr. 93/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene;
 • Decretul nr. 446/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 30/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 287/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A..

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 350/35/15.169/246/M.18/1.303/148/336/2017 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat – P.S.D., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 aprilie 2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 328 din 5 mai 2017 (M.Of. nr. 328/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 283/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 385/2017 pentru eliberarea domnului Valeriu Alexandru Gâlă din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 386/2017 pentru eliberarea domnului Marius Stănilă din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 387/2017 pentru eliberarea domnului Iulian-Bogdan Gheorghe din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 388/2017 pentru numirea domnului Leonard-Cătălin Munteanu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 389/2017 pentru numirea domnului Teodor-Alexandru Georgescu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 390/2017 pentru numirea domnului Alexandru-Gheorghe Condoiu în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 391/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ştefăniţă Munteanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului;
 • Decizia nr. 392/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Vali Mirela Mihalaşcu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului;
 • Decizia nr. 393/2017 privind numirea domnului Ştefăniţă Munteanu în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 394/2017 privind numirea domnului Tibor-Ioan Pentek în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here