În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 300 din 20 aprilie 2016 (M.Of. nr. 300/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 269/2016 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Hotărârea nr. 270/2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 47 + 128, linia C.F. 418A Beclean – Sărăţel, între staţiile Măgheruş şi Sărăţel”;
 • Hotărârea nr. 271/2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod km 197 + 557, Linia C.F. 101 Chitila-Craiova, între staţiile Slatina şi Piatra-Olt”;
 • Hotărârea nr. 272/2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria”;
 • Hotărârea nr. 274/2016 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Unitatea Militară 0901 Botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării;
 • Hotărârea nr. 275/2016 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0657 Oradea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 137/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Nicuşor Marian Buică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 138/2016 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2016, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANRM nr. 8/2016 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului industrial şi de construcţii din perimetrul Drinova Est, judeţul Timiş;
 • Ordinul MDRAP nr. 495/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL CĂLAN – S.R.L..

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 • Regulamentul nr. 3/2016 pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 301 din 20 aprilie 2016 (M.Of. nr. 301/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 58/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 114/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău;
 • Ordinul MMFPSPV nr. 695/2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 302 din 20 aprilie 2016 (M.Of. nr. 302/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 97/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 249/2016 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” în domeniul public al comunei Blejoi, judeţul Prahova.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 520/2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate;
 • Ordinul MECS nr. 3517/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015, începând cu anul şcolar 2016-2017.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 340/2016 pentru modificarea Regulamentului privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.027/2012.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 791/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EAST BRIDGE INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;
 • Decizia nr. 792/2016 privind sancţionarea Societăţii A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 793/2016 privind sancţionarea Societăţii EUROBROKERS GROUP – BROKER DE ASIGURARE – S.A. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare;
 • Decizia nr. 821/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii OMEGA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 303 din 20 aprilie 2016 (M.Of. nr. 303/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 56/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 273/2016 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 noiembrie 2015 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2015 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008;
 • Hotărârea nr. 281/2016 privind aprobarea obiectivului de investiţii „Punerea în siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;
 • Ordinul MADR nr. 545/715/2016 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 8/2016 privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede dedicate împlinirii a 575 de ani de când Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei.

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 3/2016 pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare;
 • Hotărârea nr. 4/2016 pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 304 din 20 aprilie 2016 (M.Of. nr. 304/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 • Decretul nr. 425/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 • Legea nr. 67/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Decretul nr. 426/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 6/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei;
 • Hotărârea nr. 7/2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei;
 • Hotărârea nr. 8/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2016;
 • Hotărârea nr. 9/2016 privind organizarea Zilei Naţionale a României;
 • Hotărârea nr. 10/2016 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea rapoartelor de audit financiar ale Curţii de Conturi şi pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 287/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Misăilă Cristi Valentin;
 • Hotărârea nr. 288/2016 privind acordarea cetăţeniei române domnului Saritov Albert;
 • Hotărârea nr. 289/2016 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Sassa Kateryna;
 • Hotărârea nr. 290/2016 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Zhydachevska Kateryna.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 857/2016 privind sancţionarea Societăţii TAKTIQ – BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare/reasigurare;
 • Decizia nr. 901/2016 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here