În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 295 din 19 aprilie 2016 (M.Of. nr. 295/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 62/2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
 • Decretul nr. 412/2016 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
 • Legea nr. 63/2016 privind susţinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin;
 • Decretul nr. 413/2016 pentru promulgarea Legii privind susţinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin;
 • Decretul nr. 420/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 421/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 422/2016 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului de gestionare arierate dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, semnate de România la 1 iulie 2015 la Bucureşti.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 38/2016 privind adoptarea avizului motivat referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM(2016) 128;
 • Hotărârea nr. 39/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM(2016) 128.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 38/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (2) din Codul penal.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 719/2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 2016-2017.

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 • Decizia nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 296 din 19 aprilie 2016 (M.Of. nr. 296/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 93/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 234/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2016;
 • Ordinul nr. 331/2016 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 297 din 19 aprilie 2016 (M.Of. nr. 297/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 222/2016 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 458/184/2016 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
 • Ordinul MECS nr. 3489/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 1 din localitatea Buftea;
 • Ordinul MECS nr. 3497/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „profesional”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „mecanic auto” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic „Transcom” din municipiul Sibiu;
 • Ordinul MECS nr. 3499/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „electronică automatizări”, calificarea profesională „tehnician în automatizări” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic „Gheorghe Balş” din municipiul Adjud;
 • Ordinul MECS nr. 3500/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „profesional”, domeniul „electric”, calificarea profesională „electrician nave” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din municipiul Brăila;
 • Ordinul MECS nr. 3501/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul”tehnic”, domeniul „mecanică”, calificarea profesională „tehnician proiectant CAD” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Constanţa;
 • Ordinul MECS nr. 3647/2016 privind prelucrarea de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor a cererilor de obţinere a cardului profesional european pentru profesii nereglementate în România, dar reglementate în alte state membre ale Spaţiului Economic European (SEE) şi emiterea cardului profesional european pentru prestarea temporară şi ocazională de servicii, fără verificare prealabilă în statul membru de stabilire.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 298 din 19 aprilie 2016 (M.Of. nr. 298/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 70/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) şi art. 74 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 299 din 19 aprilie 2016 (M.Of. nr. 299/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 246/2016 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
 • Hotărârea nr. 283/2016 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Camerei Deputaţilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 409/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni;
 • Ordinul MFP nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here