În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 290 din 25 aprilie 2017 (M.Of. nr. 290/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 9/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 8/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală în Dosarul nr. 2.056/116/2015 (3.486/2016), prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 291 din 25 aprilie 2017 (M.Of. nr. 291/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 38/2017 privind propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce priveşte perioada pentru adoptarea actelor delegate – COM (2017) 136 final;
 • Hotărârea nr. 39/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind respectarea vieţii private şi protecţia datelor cu caracter personal în comunicaţiile electronice şi de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viaţa privată şi comunicaţiile electronice) – COM (2017) 10 final;
 • Hotărârea nr. 40/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor. Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocări comune şi modalităţi de unire a eforturilor pentru obţinerea de rezultate mai bune – COM (2017) 63 final.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 11/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în integralitatea sa, precum şi a celor ale art. 39 alin. (2) din acest act normativ;
 • Decizia nr. 90/2017 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 alin. (3) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 241/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2017 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;
 • Hotărârea nr. 255/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 292 din 25 aprilie 2017 (M.Of. nr. 292/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 777/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) teza a doua, ale art. 123 alin. (2) şi ale art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 242/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2862 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara;
 • Hotărârea nr. 248/2017 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2016;
 • Hotărârea nr. 246/2017 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviaţie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 17/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Piteşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 4.190/109/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 293 din 25 aprilie 2017 (M.Of. nr. 293/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 703/3016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 alin. (1) lit. c) din Codul penal;
 • Decizia nr. 756/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 139 alin. (3) teza întâi din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MM nr. 660/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019;
 • Ordinul MM nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here