În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 290 din 18 aprilie 2016 (M.Of. nr. 290/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
 • Decretul nr. 405/2016 pentru promulgarea Legii privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 54/2016 privind Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu referitor la măsurile luate în urma reuniunii liderilor privind fluxurile de refugiaţi de-a lungul rutei Balcanilor de Vest COM (2015) 676 final;
 • Hotărârea nr. 53/2016 referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri Generarea, tratarea şi transferul transfrontalier de deşeuri periculoase şi de alte deşeuri în statele membre ale Uniunii Europene în perioada 2010-2012 COM (2015) 660 final;
 • Hotărârea nr. 52/2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pieţele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piaţă şi a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce priveşte anumite date – COM (2016) 57 final;
 • Hotărârea nr. 51/2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte anumite date – COM (2016) 56 final.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 277/2016 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII;
 • Hotărârea nr. 278/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 136/2016 privind eliberarea domnului Dragoş-Nicolae Pîslaru din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 291 din 18 aprilie 2016 (M.Of. nr. 291/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 36/2016 privind Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Revizuirea politicii europene de vecinătate JOIN (2015) 50;
 • Hotărârea nr. 37/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Strategia de extindere a UE COM (2015) 611.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 181/473/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile;
 • Ordinul MADR nr. 423/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 20 – „Asistenţă tehnică” şi plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 – „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare”, Măsura 2 – „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei” şi Măsura 20 – „Asistenţă tehnică” din cadrul PNDR 2014-2020;
 • Ordinul MECS nr. 3632/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 11/2016 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 292 din 18 aprilie 2016 (M.Of. nr. 292/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 64/2016 pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare;
 • Decretul nr. 414/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 279/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 546/716/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016;
 • Ordinul ANAF nr. 1162/2016 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 293 din 18 aprilie 2016 (M.Of. nr. 293/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 81/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) şi (7) teza întâi din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 136/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură penală şi art. 46 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Hotărârea nr. 19/2016 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 294 din 18 aprilie 2016 (M.Of. nr. 294/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MTS nr. 373/2016 pentru aprobarea metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret şi studenţeşti proprii şi proprii în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru programele în domeniul tineretului;
 • Ordinul MC nr. 2239/2016 pentru acreditarea Muzeului Memorial „Octavian Goga“ din localitatea Ciucea, judeţul Cluj.

ACTE ALE CURŢII DE CONTURI ŞI ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

 • Ordinul nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016.

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2014-2015 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017
 • Hotărârea nr. 2/2016 pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 2/2016 cu privire la aprobarea unor documente prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 26 martie 2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here