În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 25 din 11 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 25/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 915/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul MADR nr. 285/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – “ISPIF” București din coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

  • Ordinul nr. 1098/2017 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 26 din 11 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 26/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  • Decizia nr. 501/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul MS nr. 1461/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 27 din 11 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 27/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 954/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

  • Decizia nr. 9/2018 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Alexandru-Gabriel Balaban, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
  • Decizia nr. 10/2018 privind numirea domnului Gheorghe Popescu în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul MS nr. 1496/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății.

***

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here