În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 237 din 6 aprilie 2017 (M.Of. nr. 237/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 395/246/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 18/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Piteşti privind competenţa funcţională a tribunalelor specializate (Argeş, Cluj, Mureş) în soluţionarea litigiilor cu profesionişti, altele decât cele la care se referă art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, competenţă determinată exclusiv de calitatea de profesionist (fost comerciant) a părţilor procesului civil, în raport şi cu prevederile art. 228 alin. (2) din Legea nr. 71/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de lipsa unui criteriu legal pentru atribuirea competenţei în aceste litigii. Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că dezbaterile au avut loc la termenul din 13 iunie 2016, când s-a acordat termen la 17 octombrie 2016, deoarece nu s-a întrunit condiţia prevăzută de art. 516 alin. (11) din Codul de procedură civilă privind majoritatea de cel puţin două treimi din numărul judecătorilor completului pentru adoptarea soluţiei asupra recursului în interesul legii.

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE

 • Norma nr. 1/2017 privind majorarea sau diminuarea contribuţiilor anuale datorate Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 238 din 6 aprilie 2017 (M.Of. nr. 238/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 32/2017 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din domeniul energiei (reformare) – COM (2016) 863 final;
 • Hotărârea nr. 33/2017 privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum şi a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere – COM (2017) 47 final.

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 23/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu;
 • Hotărârea nr. 24/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor;
 • Hotărârea nr. 25/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Următorii paşi către un viitor european durabil – Acţiunea europeană pentru durabilitate COM (2016) 739;
 • Hotărârea nr. 26/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Viitorii lideri ai Europei: iniţiativa privind întreprinderile nou-înfiinţate şi extinderea acestora COM (2016) 733;
 • Hotărârea nr. 27/2017 privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor;
 • Hotărârea nr. 28/2017 privind modificarea alin. (2) al art. 214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor;
 • Hotărârea nr. 29/2017 privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 738/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MC nr. 3824/2017 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casă, situat la adresa str. Ionescu Grigore arh. nr. 28, municipiul Bucureşti, sectorul 2, cod LMI B-II-m-B-18949;
 • Ordinul ANCPI nr. 344/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad;
 • Ordinul MDRAP nr. 2583/2017 privind respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial depusă de fondatorii Societăţii ICCO PARC INDUSTRIAL – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 239 din 6 aprilie 2017 (M.Of. nr. 239/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 48/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Decretul nr. 350/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Legea nr. 49/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 351/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 50/2017 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • Decretul nr. 352/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 34/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu – Al doilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securităţii efective şi reale – COM(2016) 732 final.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 182/2017 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004;
 • Hotărârea nr. 186/2017 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 iunie 2016 şi la Londra la 6 decembrie 2016, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005;
 • Hotărârea nr. 199/2017 privind constatarea încetării exercitării prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petrovan Paul-Nicolae.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 342/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă;
 • Ordinul MEN nr. 3491/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Timişoara.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 240 din 6 aprilie 2017 (M.Of. nr. 240/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 188/2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar;
 • Hotărârea nr. 190/2017 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița;
 • Hotărârea nr 201/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
 • Hotărârea nr. 202/2017 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și din concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here