În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 229 din 4 aprilie 2017 (M.Of. nr. 229/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 45/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Decretul nr. 347/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Legea nr. 47/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare;
 • Decretul nr. 349/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 178/2017 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate;
 • Hotărârea nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017;
 • Hotărârea nr. 180/2017 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANRSC nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017
 • Ordinul nr. 198/1938/2017 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
 • Ordinul MJ nr. 1042/2017 privind prelungirea aplicării în perioada 1 martie 2017-31 decembrie 2017 a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează;
 • Ordinul MEN nr. 3535/2017 pentru abrogarea art. 27 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.558/2011.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 14/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov – Secția civilă, în Dosarul nr. 4.113/62/2015, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 230 din 4 aprilie 2017 (M.Of. nr. 230/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Decizia nr. 8/2017 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor;
 • Decizia nr. 725/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 784/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2), art. 86 alin. (4), art. 110 alin. (3) lit. a) şi ale art. 111 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a prevederilor art. 249 şi ale art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 231 din 4 aprilie 2017 (M.Of. nr. 231/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 44/2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie;
 • Decretul nr. 342/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 752/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (9) prima teză din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 3556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here