20 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 174 şi 175 din 29 martie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 174 (partea I) din 29 martie 2013 (M.Of. 174/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* Decrete

Decretul nr. 346/2013 pentru numirea unui consilier prezidenţial.

Decretul nr. 347/2013 pentru numirea unui consilier prezidenţial.

* Decizii ale Curţii Constituţionale

Decizia nr. 35/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. (1) partea introductivă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Decizia nr. 45/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

* Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale

Ordinul nr. 423/191/2013 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014.

***

Monitorul Oficial nr. 175 (partea I) din 29 martie 2013 (M.Of. 175/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* Hotărâri ale Guvernului României

Hotărârea nr. 119/2013 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012—2013 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat.

Hotărârea nr. 120/2013 privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România — S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Hotărârea nr. 121/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.

* Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale

Ordinul nr. 490/407/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.

* Acte ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Ordinul nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014.

Actele normative din aceste numere ale Monitorului Oficial pot fi consultate pe www.Lege5.ro noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu