Monitorul Oficial nr. 174 (partea I) din 29 martie 2013 (M.Of. 174/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* Decrete
Decretul nr. 346/2013 pentru numirea unui consilier prezidenţial.
Decretul nr. 347/2013 pentru numirea unui consilier prezidenţial.

* Decizii ale Curţii Constituţionale
Decizia nr. 35/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. (1) partea introductivă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Decizia nr. 45/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
* Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
Ordinul nr. 423/191/2013 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013—2014.
***

Monitorul Oficial nr. 175 (partea I) din 29 martie 2013 (M.Of. 175/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* Hotărâri ale Guvernului României
Hotărârea nr. 119/2013 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012—2013 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat.
Hotărârea nr. 120/2013 privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România — S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Hotărârea nr. 121/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.
* Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
Ordinul nr. 490/407/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.
* Acte ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Ordinul nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014.

Actele normative din aceste numere ale Monitorului Oficial pot fi consultate pe www.Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here