În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 148 din 28 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 148/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 661/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011;
 • Decizia nr. 692/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (5) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;
 • Decizia nr. 745/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR VETERINARI

 • Hotărârea nr. 4/2016 privind modificarea Hotărârii Congresului Naţional al Medicilor Veterinari nr. 3/2013 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară.

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 • Dispoziţia nr. 5/2017 pentru aprobarea unor măsuri în vederea realizării şi comunicării listelor de alegeri, validării candidaţilor la funcţiile de membru în comitetele filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, precum şi pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi pentru întocmirea buletinelor de vot.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 149 din 28 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 149/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 662/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi a Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 45/2017 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2017;
 • Ordinul MEN nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 13/2017 privind completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 150 din 28 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 150/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 63/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
 • Hotărârea nr. 65/2017 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia generală logistică, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 44/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 151 din 28 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 151/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 19/2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 75/2017 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 350/2017 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete;
 • Ordinul MFP nr. 356/2017 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2017;
 • Ordinul MFP nr. 357/2017 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna martie 2017.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 152 din 28 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 152/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 208/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei;
 • Decizia nr. 209/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Turismului;
 • Decizia nr. 210/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei;
 • Decizia nr. 211/2017 privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar de către domnul George-Dionisie Mihai a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor;
 • Decizia nr. 212/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Alexandra Cerasela Pană a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Turismului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul CNAS nr. 192/142/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008;
 • Ordinul MS nr. 193/283/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 1/2017 privind sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile ce formează obiectul Dosarului nr. 3.709/1/2016/HP/P este legal constituit conform dispoziţiilor art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală şi art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here